“พระสังฆราช” โปรดให้ “สมเด็จธีร์” ปฎิบัติหน้าที่แทนงานประสาทปริญญา มจร

วันที่ 26 พ.ย. 64  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เผยแพร่กำหนดการ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2564  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 8 – 12  ธันวาคม พ.ศ.2564  ณ อาคาร มวก. 48  พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดมีดังนี้

Leave a Reply