สร้างประวัติศาสตร์วงการภาษา! ‘มจร-มธ.-มช.’จับมือพัฒนาวิชาการ

วันที่ 24 ก.ย.เวลา 13.00 น. มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) กับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มจร เป็นประธาน และพระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. ในฐานะกำกับดูแลสถาบันภาษา มจร ร่วมลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การลงนามในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการที่ทั้ง 3 หน่วยงาน ที่ได้มีความร่วมมือพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น อาทิเช่น

จัดให้มีโครงการวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาร่วมกัน ความร่วมมือในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการวัดผล การประเมินผล พัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษ เพื่อวัดระดับความสามารถของบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีโครงการบริการทางวิชาการเพื่อสังคมร่วมกัน การแลกเปลี่ยนอาจารย์ ความร่วมมือในการใช้บริการห้องสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร และความร่วมมือด้านวิชาการอื่น ๆ ในอนาคตตามที่เห็นร่วมกัน

ขณะเดียวกันเช้าวันนี้ที่สถาบันภาษา มจร ร่วมกับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร เปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักกฎหมาย English for Lawyers (ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และมีพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา กล่าวต้อนรับคณาจารย์ นิสิต ผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้

หลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักกฎหมาย English for Lawyers (ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย) มุ่งเน้นที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านกฎหมายและเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นคำเฉพาะ (technical terms) เกี่ยวกับบทบัญญัติต่างๆในพระธรรมวินัย พร้องทั้ง การปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต เพื่อรองรับการเรียนในหลักสูตรข้อบังคับฯ

ผู้เข้ารับการอบรม เป็นคณาจารย์สาขานิติศาสตร์บัณฑิต จากส่วนกลาง วิทยาเขตแพร่ วิทยาเขตขอนแก่น และนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวน 50 รูป/คนวิทยากรให้การอบรม ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ อาจารย์มอลลี่ มัลลิกา ภูมะธน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

ระหว่างวันที่ 24 – 26 ก.ย.2562 รวมระยะเวลาการอบรม 3 วัน จำนวน 15 ชั่วโมง และมีพิธีมอบวุฒิบัตร วันที่ 26 ก.ย.2562 เวลา 15.00 น. โดย พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานมอบฯ และกล่าวปิดโครงการ

 

Leave a Reply