ปลัดมหาดไทยถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ “อุภินนมัตถจรกถา” สมเด็จพระมหาธีราจารย์

ปลัดมหาดไทยถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๙ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โปรดเมตตาให้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” (อุ-ภิน-นะ-มัด-ถะ-จะ-ระ-กะ-ถา) เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ณ ภายในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ มี พระมหาเถระผู้เจริญด้วยพรหมวิหารธรรม เมตตาร่วมเป็นเกียรติและเป็นสิริมงคลในพิธีนี้ อาทิ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ ๑ พระธรรมวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ ๒ พระธรรมวัชรบัณฑิต ,ศาสตราจารย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเทพวัชรเมธี อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร รับอาราธนาเป็นองค์ปฏิคคาหกรับการถวายคัมภีร์เทศน์ เฉลิมพระเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในมงคลพิธีนี้ด้วย ฯ

Leave a Reply