อุบลฯจัดตลอดสัปดาห์กิจกรรมวันดินโลก มุ่งสร้างความตระหนักรู้คุณค่าของ “ดิน”

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ด้วยการเคลื่อนขบวนชาวมหาดไทย ภาคีเครือข่าย และพี่น้องประชาชน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี เพื่อร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข สู่งานวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022) ภายใต้แนวคิด “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน (Soils, where food begins)” ในระหว่างวันที่ 2 – 8 ธันวาคม 2565 สัปดาห์แห่งวันดินโลก

นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมีความตั้งใจที่จะสร้างความตระหนักรู้ความสำคัญของดิน เนื่องด้วยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เพื่อ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการฟื้นคืนชีพ คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย และชาวโลก ด้วยการพระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร ผ่านโครงการพระราชดำริต่าง ๆ จนเกิดผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาคมโลก จนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist)” เป็นพระองค์แรกของโลก

นายสมเพชร สร้อยสระคู กล่าวต่อว่า องค์การสหประชาชาติ จึงได้ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ โดยรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก และบรรจุในปฏิทินการปฏิบัติงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และประเทศสมาชิกทั่วโลกจะร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้ ทั้งนี้วันที่ 5 ธันวาคม นอกจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ ยังเป็นวันดินโลกอีกด้วย ซึ่งกลุ่มสมัชชาให้ความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ได้กำหนดหัวข้อการจัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจำทุกปี

นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี เปิดเผยว่า กิจกรรมวันนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์การตลาด เปิดบ้านจัดกิจกรรมงานวันดินโลก (World Soil Day) ปี 2565 อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน Soils, where food begins โดยได้รับเกียรติจากนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีการประกาศเจตนารมณ์ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลกให้แก่ประชาชน และภาคีเครือข่าย ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี กล่าวต่อว่า ภายในงานวันนี้มีกิจกรรมดี ๆ มากมาย อย่างกิจกรรมเดินรณรงค์ “วันดินโลก” และมีการประกาศเจตนารมณ์ เพื่อให้เกิดการรับรู้และการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของดิน นิทรรศการวันดินโลก, ปาฐกถาพิเศษวันดินโลก โดย ท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรม สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ, กิจกรรมเสวนา ภายใต้หัวข้อ “Great food from good soil for better life awareness week” หรือ ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์สุภาวดี นนทพจน์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายสรภพ พูลเพิ่ม ประธานตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจห้วยวังนอง นายศักดิ์สิทธิ์ บุญญะบาล อดีตประธานเครือข่าย SAVE UBON และเจ้าของแปลง “โคก หนอง นา ปันบุญ” ดำเนินรายการโดย นายอัมพร วาภพ ผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี , กิจกรรมสาธิตทำปุ๋ยหมักแห้ง หมักน้ำ เพื่อบำรุงดิน, และเชิญชิมอาหารเมนูสมุนไพร ที่รับรองความปลอดภัยว่าอาหารดี มีประโยชน์สูง ปลอดสารพิษอย่างแน่นอน และปิดท้ายด้วยกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้วิธีการบำรุงดินที่ช่วยพลิกฟื้นชีวิต ฟื้นความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ดิน โดยใช้หลักธรรมชาติ ทั้งการเลี้ยงดินเพื่อให้ดินเลี้ยงพืช การห่มดิน เพื่อสร้างจุลินทรีย์ให้ดิน วิธีการปลูกพืชปลูกผักสร้างความมั่นคงทางอาหาร การปลูกป่าสามอย่างเพื่อประโยชน์สี่อย่าง และความรู้ด้านสมุนไพร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน

นายสมเพชร สร้อยสระคู กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากกิจกรรมในวันนี้ ที่ จ.อุบลราชธานี จะมีการจัดกิจกรรมขยายผลตลอดทั้งสัปดาห์ โดยวันพรุ่งนี้ จะมีการจัดกิจกรรมที่ อ.น้ำยืน และจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 8 ธ.ค. 65 ซึ่งจะได้นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ให้กับคนในชุมชน ทำให้เกิดการพัฒนาและสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาพื้นที่ เป็นพื้นที่อารยะ สร้างสังคมและชุมชน ให้มีความมั่นคง มั่งคั่งเเละยั่งยืน เป็นการ Change for Good สู่สิ่งดี ๆ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ คือ การน้อมนำแนวพระราชดำรัส “อารยเกษตร” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา

Leave a Reply