อธิบดี สถ.เดินหน้ารณรงค์ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงคนไทย

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาส วันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022) ภายใต้แนวคิด “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน (Soils, where food begins)” ณ บ้านหนองสะโน ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้รับเมตตาจาก พระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ และที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย เจ้าอธิการสากลกิตติญาโณ เจ้าคณะตำบลโคกชำแระ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา ผู้ตรวจราชการ สถ. นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อธิบดี สถ. กล่าวว่า กิจกรรม World Soil Day หรือ งานวันดินโลก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก ด้วยซาบซึ้งในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน จนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกว่าผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และเป็นวิถีที่นำไปสู่ความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนการขจัดความอดอยาก หิวโหยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

นายขจร ศรีชวโนทัย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความซาบซึ้งในพระปรีชาสามารถ และพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และด้วยตระหนักรู้ถึงความสำคัญของดิน ในฐานะที่ “ดิน” คือ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก เป็นที่มาของแหล่งผลิตอาหาร และเป็นรากฐานของระบบนิเวศที่เอื้อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสมดุลของโลก จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรม Kick Off งานวันดินโลกของกระทรวงมหาดไทยประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อ “Great food from good soil for better life awareness week หรือ ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข” สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการจัดกิจกรรม Kick Off ไปแล้วเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 โดยท่านสุทธิพงศ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดป่าศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสถานที่แห่งนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นต้นแบบ การบำรุง ดูแลรักษา พัฒนาและต่อยอดจากดิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคน สัตว์ และพืช ตามหลักการ One Health และได้กำหนดให้บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 4 เป็นต้นแบบของการปรับปรุงบำรุงดิน โดยที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงดินและร่วมกิจกรรมกับอำเภอทุ่งศรีอุดม ซึ่งทราบว่า พี่น้องประชาชนในหมู่ที่ 4 แห่งนี้ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ โคก หนอง นา โมเดล จำนวนถึง 25 คน

“ขอเชิญชวนพวกเราได้ร่วมกันตระหนักและร่วมกันพัฒนาดิน และขับเคลื่อนการพัฒนาดินเพื่อพี่น้องเกษตรและผู้บริโภค ตามพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งในระดับกรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัดทุกจังหวัด และอำเภอทุกอำเภอ จะมีการจัดกิจกรรมงานวันดินโลกพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อแสดงเจตนารมณ์และพลังในการสนับสนุนการรณรงค์ ในงานวันดินโลก เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนในชาติและเพื่อโลกของเรา เพื่อการพลิกผืนแผ่นดินไทยให้กลายเป็นแผ่นดินทอง ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อเป็นแหล่งกำเนิดอาหารที่สมบูรณ์เพื่อหล่อเลี้ยงคนไทยและคนทั้งโลกต่อไป”

จากนั้น นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำผู้ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ ความว่า จะสืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาดินอย่างยั่งยืน
จะรักษาความอุดมสมบูรณ์แห่งดิน เพื่อเป็นแหล่งสร้างอาหารที่มีคุณภาพ จะต่อยอด ขยายผล ขับเคลื่อนเครือข่ายพลังแผ่นดิน สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Leave a Reply