กรมการศาสนาร่วมประชุมเตรียมความพร้อม จัดหาเครื่องมือช่วยเเปลพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ

กรมการศาสนาร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ประชุมเตรียมความพร้อมจัดหาเครื่องมือช่วยเเปลพระไตรปิฎก

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ศูนย์ประสานงานโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ประธานอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านการแปล ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และผู้เชี่ยวชาญซอฟต์แวร์ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมเพื่อจัดหาเครื่องมือช่วยแปลและบรรณาธิการพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ หรือ CAT Tools (Computer-Assisted Translation Tools) ซึ่งเป็นโปรเเกรม soft ware ที่สามารถช่วยให้หน่วยงานเก็บข้อมูลไว้เพื่อช่วยให้การแปลเกิดความสมนัยของข้อมูลและสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้แปลและบรรณาธิการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อให้การเเปลมีความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้การแปลพระไตรปิฎกเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติมากยิ่งขึ้น โดยมี นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ได้ดำเนินการแปลไปแล้ว จำนวน 4,507 หน้า (คิดเป็นร้อยละ 20.07 ของจำนวนหน้าการแปลทั้งหมด)

Leave a Reply