‘สมเด็จพระสังฆราช’ประทานพรวันสงกรานต์ 2562

วันที่ 12 เม.ย. 62  เนื่องในวาระโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ พุทธศักราช 2562 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมประทานพรวันสงกรานต์ 2562 ความว่า

 

          “สงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งการแสดงน้ำใจไมตรีต่อกัน 

          มีการแสดงออกทางกาย และทางวาจาที่น่าชื่นใจต่อกัน

          ผู้น้อยก็แสดงความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่

          ผู้ใหญ่ก็แสดงความเอื้อเฟื้อเอ็นดูต่อผู้น้อย ด้วยความจริงใจ

          นับเป็นวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย

          ที่เราทั้งหลายต้องช่วยกันสืบสานต่อไป อย่าให้สิ้นสูญ ..”

 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

          สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Leave a Reply