กรรมการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ “เมืองกรุงเก่า” เป็นปลื้ม ขอให้จังหวัดอื่นนำเป็นแบบอย่าง

 วันที่ 18 สิงหาคม 2566   ณ วัดขนอนใต้ ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง  ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลางโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”  พระเทพปวรเมธี ประธานการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนกลาง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกลาง อนุกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยมี พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระสังฆาธิการในจังหวัด  พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายธนาคม จงจิระ อดีตอธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหมู่บ้านรักษาศีล 5 นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยราชการในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน ประชาชน ในพื้นที่คอยต้อนรับพร้อมกับนำนิทรรศการเกี่ยวกับหมู่บ้านรักษาศีล 5 สินค้าวิสาหกิจชุมชน หมู่บ้านยั่งยืน มาร่วมจัดแสดง

พระธรรมวชิรานุวัตร   กล่าวว่า  โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ริเริ่มโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ ปัจจุบันมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง รับภาระหน้าที่แทน การลงพื้นที่จะแบ่งการตามหนต่าง ๆ ตามภารกิจของคณะสงฆ์ให้ครบทั้ง 4 หน และจะเลือกหมู่บ้านนำร่องให้ได้ครบ 76 จังหวัด เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนต่อไป วันนี้มาเพื่อให้กำลังใจคณะทำงานและชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะคณะทำงานจริง ๆ  มอบให้คณะกรรมการหนกลางเป็นคนดำเนินการ วันนี้มีท่านธนาคม จงจิระ อดีตอธิบดีกรมการปกครอง ซึ่งทำงานร่วมกันมานานเดินทางมาร่วมด้วย จึงขออนุโมทนา

นายไพรัตน์ เพชรยวน   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ 209 ตำบล 1,445 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 5 แห่ง เทศบาลตำบล 30 แห่ง และ อบต.อีก 121 แห่ง มีวัดจำนวน 518 วัด  สังกัดมหานิกาย 496 วัด ธรรมยุติกนิกาย 22 วัด ที่พักสงฆ์ 22 แห่ง มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม 2 แห่ง สำหรับการคัดเลือกหมู่บ้านรักษาศีล 5  คณะสงฆ์และจังหวัด ได้คัดเลือก บ้านโคกเจริญ หมู่ 11 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน เป็นหมู่บ้านต้นแบบ

ด้าน นายอภิสิทธิ์ ตรีสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 หมู่บ้านต้นแบบรักษาศีล 5 กล่าวว่า การส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้ดำเนินการสอดคล้องกับศีล 5 มีคณะกรรมการขับเคลื่อน เช่น การกำหนดเขตอภัยทานของหมู่บ้าน การลดความรุนแรง และความขัดแย้งในหมู่บ้าน  การตั้งกองทุนช่วยเหลือประชาชน มีการตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านในการดูแลทรัพย์สิน  การตั้งคณะกรรมการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว  การตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยระดับหมู่บ้าน รวมทั้ง การป้องกันปัญหายาเสพติด การเล่นกีฬา การส่งเสริมกิจกรรมระหว่างวัดและชุมชน ดังนี้เป็นต้น

ส่วน พระเทพปวรเมธี ได้กล่าวว่า วันนี้คณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระดับหน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกลาง ได้ลงพื้นที่เป็นจังหวัดที่ 3 ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ก่อนหน้านี้ได้ลงไปจังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง เป้าหมายเพื่อมาให้กำลังใจและติดตามการทำงาน “อย่างที่เราทราบกันว่าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556  ต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 มีการมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล5 ที่จังหวัดสระบุรี  ตั้งแต่นั้นมาก็ขับเคลื่อนมาตลอด จนเมื่อปลายปีที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนโครงการและภารกิจสำคัญ และถือว่าเป็น จุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2566 ที่ผ่านมา สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการ ได้ปรารภเนื่องในโอกาสโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ครบ 10 ปี มีความประสงค์อยากให้ยกระดับ นอกจากศีลแล้ว เพิ่ม สมาธิ ปัญญา เข้ามาด้วย ให้ครบ ไตรสิกขา โดยให้สำนักปฎิธรรม 1,700 แห่งมาร่วม  และต่อมาคุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รับแต่งตั่งให้เป็นกรรมการในโครงการนี้ด้วย ประสงค์ต้องการให้คณะสงฆ์ทำงานร่วมกับฝ่ายบ้านเมืองแบบบูรณาการที่ท่านมีนโยบายขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืนอยู่ก่อนแล้วมาทำงานร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับคำว่า “บวร” ตอนนี้เวลาเราลงพื้นที่จึงต้องประเมินให้ครบ 4 หมวด คือ หนึ่ง ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน สอง การส่งเสริมกิจกรรมศีล 5 สาม กิจกรรมส่งเสริมการปฎิบัติธรรม และสี่  การบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยคือ หมู่บ้านยั่งยืน   ศีล 5 เป็นพื้นฐานสำคัญในชีวิตมนุษย์มีความสุข ศีล 5 เป็นหลักประการสำคัญในกับชีวิต ทรัพย์สิน ครอบครัว สังคม สุขภาพและการมีสติสัมปชัญญะ”  

ต่อจากนั้นก่อนเดินทางกลับ คณะกรรมการหมู่บ้านศีล 5 พร้อมคณะ ได้เดินชมนิทรรศการ ทั้งของหน่วยงานในพื้นที่ ชุมชนและโรงเรียนมาร่วมจัดแสดง พร้อมกับลงพื้นที่บ้านตัวอย่างที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และบ้านใกล้เคียง

ซึ่งการลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการหมู่บ้านรักษาศีล 5ในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นอย่างมาก เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความพร้อมเพียงหลายประการทั้งเรื่องสถานที่ การจัดแสดงนิทรรศการ การเสนอโดยใช้วีดีทัศน์ และการกล่าวสรุปผลการดำเนินการของผู้นำท้องถิ่น ซึ่งหลายรูป/คนขอนำตัวอย่างรูปแบบการจัดงาน การดำเนินงานและการนำเสนอ เพื่อไปต่อยอดให้กับหมู่บ้าน จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป..

Leave a Reply