“รองผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน-คกก.ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5” ตรวจเยี่ยมประเมินผลงานที่วัดแม่ลาหลวง

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ วัดแม่ลาหลวง ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พระเทพรัตนนายก ประธานคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำหนเหนือ พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมติดตาม-ประเมินผล การดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปี 2566 พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ ดร. เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู พระครูอนุสิฐธีรคุณ เจ้าคณะตำบลแม่ลาหลวง /เจ้าอาวาสวัดแม่ลาหลวง นำคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

นายกฤตพล รชตเมธานนท์ นายอำเภอแม่ลาน้อย นายอุดม สุจา กำนันตำบลแม่ลาหลวง นำหน่วยงานในพื้นที่ตำบลแม่ลาหลวง เช่น โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา รพ.สต.แม่ลาหลวง สภ.แม่ลาหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ผู้นำท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายชุมชน และพุทธศาสนิกชนชาวตำบลแม่ลาหลวง ร่วมให้การต้อนรับคณะ ฯ ด้วยความยินดียิ่ง

ทั้งนี้ พระเทพรัตนนายก ประธานคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำหนเหนือ ได้มอบโล่เกียรติคุณ หมู่บ้านรักษาศีล 5 หนเหนือ ประจำปี 2566 ให้กับ หมู่บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 7 หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ประจำปี 2566 และมอบเกียรติบัตร ให้กับหน่วยงาน ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ ในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” ประจำปี 2566 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหับบ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่แยกออกจากบ้านแม่ลาหลวง หมู่ที่ 1 มีการอยู่ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ คนพื้นเมือง และปาเกอญอ ด้วยความสงบสุข มีความรัก ความสามัคคีในชุมชน มีวัดแม่ลาหลวง โดยพระครูอนุสิฐธีรคุณ เจ้าคณะตำบลแม่ลาหลวง /เจ้าอาวาสวัด เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน น้อมนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลักศีล 5 มาปรับใช้ในการดำเนินวิถีชีวิตบนความพอเพียง อยู่ในหลักของความรู้และความมีเหตุผลคนในชุมชน รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ขับเคลื่อนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน ด้วยพลัง บวร บ้าน วัด โรงเรียน และส่วนราชการ

ปัจจัยต่าง ๆ อันโดดเด่นเหล่านี้ และด้วยวิสัยทัศน์คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้ขับเคลื่อนชุมชนบ้านสันติพัฒนา ให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ประชาชนประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พึ่งพากันและกัน โดยมีศีล 5 เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

Leave a Reply