‘ครม.’เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ศึกษาพระปริยัติธรรม ช่วยปฏิรูปการศึกษาคณะสงฆ์

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 26 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ…. ที่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ร่วมกับคณะสงฆ์ได้จัดทำขึ้นมา ซึ่งร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างรัฐบาลและคณะสงฆ์ พ.ร.บ.ฉบับนี้มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการการศึกษาที่คณะสงฆ์เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับคุณภาพการศึกษาของชาติ โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการการศึกษาด้านพระปริยัติธรรมขึ้น เพื่อดูแลเรื่องแผนงาน หลักสูตรการศึกษา การกำหนดมาตรฐานการศึกษา การรับประกันคุณภาพ รวมถึงการเทียบวุฒิการศึกษา ที่จะดูแลร่วมกันระหว่างกรรมการมหาเถรสมาคม และกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุวพันธุ์ กล่าวอีกว่า สำหรับการศึกษาพระปริยัติธรรม จะมี 3 แผนก 1. แผนกธรรมสนามหลวง 2. บาลีสนามหลวง และ 3. สามัญศึกษา พระภิกษุสงฆ์ สามเณรที่ศึกษาใน 3 แผนกนี้ จะมีหลักเกณฑ์ในการเทียบวุฒิการศึกษาให้ เช่น เมื่อจบเปรียญธรรม 9 ประโยค ก็จะได้รับการพิจารณาเทียบเคียงเท่ากับจบปริญญาตรี ส่วนเปรียญธรรมชั้นอื่นๆ ก็จะมีคณะกรรมการฯ เป็นผู้ดูแล และอาจจะต้องศึกษาบางวิชาสามัญเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว จะถูกส่งไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจพิจารณาร่าง และส่งกลับมาที่วิปรัฐบาล เพื่อนำเสนอสภานิติบัญญัติ (สนช.) ต่อไป

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติม ว่าให้ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาช่วยเร่งรัดการพิจารณา และอยากให้พ.ร.บ. ฉบับนี้ เป็นการส่งเสริมการศึกษาที่คณะสงฆ์จะเป็นผู้ดำเนินการ ตามกฎหมายที่กำหนดให้รัฐสนับสนุนส่งเสริมงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม ยืนยันว่าการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการศึกษาของคณะสงฆ์ มีความคืบหน้าขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้จะทำให้การศึกษาของคณะสงฆ์มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น” นายสุวพันธุ์ กล่าว

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา(คปพ.) กล่าวว่า เมื่อครม.ให้ความเห็นชอบพ.ร.บ.ดังกล่าว เชื่อว่าสร้างความยินดีให้แก่คณะสงฆ์ทั่วประเทศแน่นอน เพราะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย และจะทำให้การบริการการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ทั้งแผนกธรรม-บาลี และแผนกสามัญศึกษา เป็นระบบ มั่นคง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางรัฐบาล ที่สำคัญจะทำให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาที่ครบถ้วนสมบูรณ

ด้านพระราชวัชราภรณ์ (สมพงษ์ ฐิตวํโส) เจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 กล่าววว่า ขออนุโมทนาต่อครม. ที่ผ่านความเห็นชอบในหลักการพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ…. เพราะถือเป็นความหวังต่อคณะสงฆ์ทั้ง 3 ส่วนคือ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม -บาลี และแผนกสามัญศึกษา เมื่อมีพ.ร.บ.รับรอง การทำงานการศึกษาคณะสงฆ์ก็จะสะดวก เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และเกิดความมั่นคงต่อพระพุทธศาสนา อย่างไรก็ตาม การศึกษาถือเป็นพื้นฐานทุกส่วนของชาติ ซึ่งการศึกษาของคณะสงฆ์ก็เป็นหนึ่งในระบบการศึกษาชาติ ที่เน้นส่งเสริมพระภิกษุ สามเณร ที่อยู่ในระบบคณะสงฆ์ให้ได้รับการศึกษาควบคู่กับศึกษาพระธรรมวินัย เชื่อว่า หลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ สามารถพัฒนาคุณภาพของคนได้ดี เนื่องจากเด็กที่เป็นสามเณรเมื่อได้เรียนรู้ศีลธรรมจะเกิดการซึมซับ และหากอยู่ต่อเป็นพระภิกษุ ก็จะช่วยดูแลงานพระศาสนา และช่วยงานบ้านเมือง แต่หากลาสิกขาก็จะเป็นผู้ที่ผ่านการศึกษาทางธรรมเชื่อว่า จะเป็นคนดีให้แก่สังคมได้

Cr.http://www.banmuang.co.th/news/education/132917

Leave a Reply