ครุศาสตร์ ‘มจร’ เล็งเปิดหลักสูตร’โหราศาสตร์กับการให้คำปรึกษา’

วันที่ 11 เม.ย.2562 พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.หัวหน้าภาควิชาฯ,ผู้อำนวยการหลักสูตรจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และพระมหายงยุทธ ธีรธมฺโม,ดร. ประธานมูลนิธิสุวรรณโคมคำ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น “โหราศาสตร์กับการให้คำปรึกษา” ซึ้งคาดว่าจะสามารถเปิดการศึกษาได้ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

“การพัฒนาหลักสูตรนี้เบื้องต้นจะทำเป็นหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรๆ ละ 100 ชั่วโมง และในอนาคตอาจจะพัฒนาเป็นหลักสูตรออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สนใจ โดยไม่ได้จำกัดวุฒิการศึกษา จะเป็นทั้งคนไทยหรือต่างชาติก็ได้ ผู้จบการศึกษาหลักสูตรนี้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและช่วยเหลือสังคมได้” พระปลัดสรวิชญ์ กล่าว

ทั้งนี้เมื่อปี 2561 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มีการเปิดวิชาโหราศาสตร์ เป็นวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ เรียนรู้ตัวตน และมีวิจารณญาณในการคิด โดยนำหลักวิชาการทางสถิติเข้ามาบูรณาการ

Leave a Reply