คณะสงฆ์นิคมพัฒนาระยองมอบทุนการศึกษา 8 โรงเรียนสบเมย

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2563 คณะสงฆ์อำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง มอบทุนการศึกษา เครื่องอุปโภค บริโภค แก่โรงเรียนบ้านห้วยยากและโรงเรียนอีก 7 โรงเรียนในเครือข่าย ต. สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

Leave a Reply