“มจร” เตรียมเปิดศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานนานาชาติที่สหรัฐอเมริกา

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 พระเมธีธรรมาจารย์ หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร เปิดเผยว่า จากการที่ได้เดินทางไปร่วมกฐินพระราชทาน ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีพระมงคลรัตนวิเทศ (ปรีชา ธมฺมจารี) เป็นเจ้าอาวาสนั้น

กฐินพระราชทานวัดมงคลรัตนราม เมืองแทมป้าปีนี้ มีคุณรจนา นกแก้ว วิลเลี่ยม ขอรับพระราชทานไปทอดถวายในวันอาทิตย์ที่ 6 พย. 65 เวลา 13.30 น. (เวลาท้องถิ่น) โดยมีชาวพุทธไทยและชาวอเมริกามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ชาวไทยส่วนใหญ่บอกว่าได้พลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนมาอาศัยแผ่นดินอเมริกาอยู่ แต่ก็ไม่เคยลืมเมืองไทย ยังคงคิดถึงบ้าน คิดถึงคนไทยและทุกคนล้วนเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ สำหรับวิถีชีวิตในต่างแดนนั้นนอกจากงานประจำที่ทำแล้วพระพุทธศาสนา วัดและพระสงฆ์ก็ยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวร้อยรัดผู้คนให้ได้พบปะ ทำบุญและประกอบกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย วัดจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยที่นี่อย่างแท้จริง


พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวต่อไปอีกว่า การเดินทางมาครั้งนี้นอกจากมาร่วมกฐินพระราชทานแล้ว ยังได้มาส่งครูอาสาสมัครเพื่อมาสอนภาษาไทย ดนตรีไทย และศิลปวัฒนธรรมที่คัดเลือกมาจากวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาทำการสอนที่โรงเรียนพุทธศาสนาวัดมงคลรัตนาราม โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พระครูวาปีจันทคุณ ผู้อำนวยการ และพระครูปริยัติวรเมธี ร่วมเดินทางมาส่งด้วย

นอกจากนั้นยังได้มีวาระสำคัญคือการประชุมร่วมกันระหว่าง พระมงคลรัตนวิเทศ เจ้าอาวาส คณะสงฆ์ และกรรมการวัดมงคลรัตนาราม ร่วมกับคณะมจร ที่เดินทางมาจากเมืองไทย โดยปรารภว่า ปัจจุบันสถานะวัดมงคลรัตนารามนั้นเป็นวัดที่มีหลักฐานมั่นคง มีญาติโยมมาวัด มาทำบุญ มาทำกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในด้านถาวรวัตถุนั้นวัดมีอุโบสถ หอประชุม โรงเรียน กุฎิ ครบสมบูรณ์ ในด้านการศึกษา และการเผยแผ่นั้น วัดได้ให้ลูกหลานคนไทยมาเรียนพระพุทธศาสนา มีครูพระ ครูอาสาสมัครมาทำการสอน ส่วนกิจกรรมอื่นๆของวัดนั้นมีการเทศน์ การบรรยายธรรมเพื่ออบรมสั่งสอนประชาชนทุกระดับชั้นและยังมีการสงเคราะห์อื่นๆอีกมากมาย แต่ที่คณะสงฆ์อยากจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุกในดินแดนอเมริกาเพิ่มขึ้นมาอีกนั้นก็คือ การสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับคนไทยและคนชาติอื่นๆเป็นภาคภาษาอังกฤษ โดยมีเป้าหมายที่จะทำงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจะจัดตั้งเป็นศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานนานาชาติ ณ วัดมงคลรัตนาราม แทมป้า มีกำหนดจัดตั้งภายในหนึ่งปีให้แล้วเสร็จเพื่อจะเริ่มดำเนินการโดยมีพระวิปัสสนาจารย์ จาก มจร และจากเมืองไทยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาประจำๆ

“หลังประชุมได้ปรารภเรื่องนี้กับญาติโยมที่มาร่วมงานกฐินพระราชทาน ปรากฎว่าได้รับเสียงตอบรับดีมาก ทั้งจากนายแพทย์ เจ้าของร้านอาหาร ศิษย์เก่า มจร และคนอื่นๆอีกมากมาย ทุกคนล้วนมาปวารณาเพื่อจะขอร่วมจัดตั้งศูนย์ฯและพร้อมจะช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังและยังดีใจมากที่จะได้เปิดการเรียน การสอนวิปัสสนากัมมัฏฐาน นานาชาติขึ้นเป็นความฝันของคนไทยที่นี่นานแล้ว” พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวในตอนท้าย

Leave a Reply