พิษโควิด๑๙! ประกาศ “ยกเลิกจัดกิจกรรมนานาชาติวันวิสาขบูชาโลกครั้งที่ ๑๗”

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก และประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ได้ออกประกาศสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก เรื่อง “ยกเลิกการจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๓” ความว่า

           ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019:COVID -19) ที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” และรัฐบาลไทยได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ เป็นโรคติดต่ออันตราย

          อาศัยเหตุดังกล่าว มหาเถรสมาคมได้มีมติที่ ๑๓๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ สำหรับพระภิกษุสามเณร ข้อที่ ๔ ความว่า “ให้เจ้าคณะปกครองที่อนุมัติหรืออนุญาต พิจารณางดหรือเลื่อนการเชิญบุคคลจากต่างประเทศมาร่วมประชุมสัมมนา หรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของคณะสงฆ์ออกไปก่อน”

        สมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ จึงขอประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ประเทศไทย

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

Leave a Reply