พระสงฆ์ไทยมอบพระไตรปิฏกฉบับสากลศาสนสัมพันธ์ไทย-อินเดีย

วันที่ 6 มีนาคม 2563 พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. ฐานานุกรมในพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติที่เมืองวิจายะวาด้า รัฐอันตรประเทศ, ประเทศอินเดีย สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและ IMRF ซึ่งเป็นองค์กรจัดการประชุมนานาชาติที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศอินเดีย มีนักวิชาการหลากหลายสาขาวิชาเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย มากกว่า 300 คน

พระปลัดสรวิชญ์ กล่าวต่อว่า ในการประชุมครั้งนี้ได้นำพระไตรปิฎกฉบับสากลจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบให้กับอธิการดีของมหาวิทยาลัย 4 แห่ง และครอบครัวชาวคริสต์อีก 1 ครอบครัว เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและสร้างศาสนสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้คณะกรรมการจัดประชุมยังมีมติเป็นเอกฉันท์ประกาศย่องยกเชิดชูเกียรติให้อาตมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการศึกษา พร้อมทั้งได้มอบรางวัลผู้มีผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยมให้ด้วย

Leave a Reply