กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร จังหวัดศรีสะเกษ

วันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงห้องประชุมวังสระประทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรโรงเรียนกันทรลักษณ์ธรรมวิทย์ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ทอดพระเนตรกิจกรรมสามเณรนักเรียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

– กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำยาล้างจาน, การทำโต๊ะเก้าอี้ไม้ไผ่, การทอเสื่อกก

– ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์, การทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง, โครงงานเครื่องรดน้ำอัตโนมัติ

– ทอดพระเนตรกิจกรรม ห้องสมุด, ห้องพยาบาล, ห้องสหกรณ์, โรงครัวโรงอาหาร

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน ทรงมีพระราชดำรัสถึงโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ทรงกล่าวขอบคุณมุลนิธิฯที่ได้ดูแลโรงเรียนทั้งสองได้เป็นอย่างดี และให้ติดตามการปรับปรุงโรงครัวให้ถูกต้อง ส่งเสริมนักเรียนพัฒนาทางด้านการศึกษาให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พัฒนาทางด้านภาษาเพื่อช่วยพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น เน้นการอ่าน การเขียนทั้งภาษาไทย ภาษาบาลีและภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นหลักในการศึกษาต่อไป ด้านสุขภาพอนามัยความสะอาดสุขาภิบาล การรักษาความสะอาด ให้ระบบสาธารณสุขเข้ามาดูแลทั้งโรงเรียน และชุมชน ด้านการเกษตรให้ร่วมมือกับชุมชนเพื่อช่วยเหลือด้านอาหารในสถานการณ์โควิด-19 เผยแพร่การรักษาความสะอาดเพื่อลดการติดโรค ป้องกันตัวเองจากโรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) สามเณรต้องช่วยตนเองมากขึ้น เรียนด้วยตนเอง เพื่อใช้ประโยชน์จากความรู้หลายๆด้าน เพื่อพัฒนาชุมชนต่อไป ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/ข่าว

 

Leave a Reply