“ปลัดมท.”ย้ำภูเก็ตจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028, Phuket Thailand

ปลัดมหาดไทย ย้ำจังหวัดภูเก็ตจะผ่านการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028, Phuket Thailand ได้นั้นทุกภาคีเครือข่ายต้องร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับจังหวัดภูเก็ตและโลกใบเดียวของเราและสอดคล้องกับแนวคิดการจัดงาน “Future of Life-Living in Harmony, Sharing Prosperity ชีวิตแห่งอนาคต-แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว” ที่ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่คลิปวีดิโอการประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 65 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยหนึ่งในประเด็นติดตามถามไถ่หารือในที่ประชุม คือ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะและการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อทุกจังหวัด ทุกอำเภอได้ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน ได้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ภายในบริเวณที่พักอาศัย และเกิดการตระหนักรู้ในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โลกใบนี้ยังคงอยู่กับเรากับลูกหลานอย่างยั่งยืน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า คลิปวีดิโอที่ปรากฏเป็นช่วงของการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะและการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยจากข้อมูลที่ได้รับรายงานจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่า จังหวัดภูเก็ต มีการดำเนินการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสภาพแวดล้อม เพียง 1,498 ครัวเรือน จาก 116,684 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.28 เป็นจังหวัดลำดับที่ 76 ของประเทศ จึงได้เสนอแนะให้จังหวัดภูเก็ตได้เร่งดำเนินการขับเคลื่อนสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้ประชาชนได้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน โดยได้มีการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานดีมาก ๆ ครบ 100% คือ จังหวัดเลย และจังหวัดศรีสะเกษ ได้อธิบายแนวทางการดำเนินการเพื่อให้จังหวัดที่ผลการปฏิบัติลำดับท้าย ๆ คือ จังหวัดภูเก็ต สมุทรปราการ และจังหวัดพัทลุง ได้นำแนวทางที่ประสบความสำเร็จไปปรับใช้

“สำหรับประเด็นการติดตามการขับเคลื่อนฯ ของจังหวัดภูเก็ต ผมได้มีการหยิบยกเรื่องการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028, Phuket Thailand ของจังหวัดภูเก็ต ในปี 2571 ที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo 2028, Phuket Thailand ภายในแนวคิด “Future of Life-Living in Harmony, Sharing Prosperity ชีวิตแห่งอนาคต-แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว” ซึ่ง เงื่อนไขสำคัญของการเป็นเจ้าภาพเรื่องหนึ่ง คือ สิ่งแวดล้อมโดยที่กล่าวว่า “อย่าไปเป็นเลยเจ้าภาพจัดงานระดับโลก ถ้าไม่ช่วยกันบริหารจัดการขยะ” เป็นประโยคที่เป็นเงื่อนไข เป็นการกระตุ้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและทีมงานให้เอาจริงเอาจังเรื่องสิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้ภาคราชการของจังหวัดภูเก็ตไปช่วยกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะต้นทาง (คัดแยกขยะ, ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน) กลางทาง (การจัดเก็บมีภาชนะที่คัดแยกขยะ) ปลายทาง มีการวางระบบที่จะบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ไม่ใช่ปล่อยให้มีขยะเปียก เศษอาหารเน่าเหม็นปล่อยให้น้ำเสียไหลลงทะเล โดยได้แนะนำผู้บริหารจังหวัดภูเก็ตให้ได้นำแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดที่ประสบความสำเร็จไปปรับใช้ เพื่อให้เกิดการ Change for Good สร้างสิ่งที่ดีให้กับจังหวัดภูเก็ต ด้วยการเร่งกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อทำให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่มีความยั่งยืน (Sustainable City) ที่พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028, Phuket Thailand “Future of Life-Living in Harmony, Sharing Prosperity” ไม่ใช่เป็นการไปขัดขวางการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก ซึ่งถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายและพี่น้องประชาชนร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน และร่วมกันทำทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีในจังหวัดภูเก็ต ก็จะเป็นผลดีในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ การประชุมฯ ดังกล่าว เป็นการติดตามงานในฐานะผู้บังคับบัญชา coaching ผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อมีการตัดต่อคลิปการประชุมบางส่วนมาเผยแพร่สู่สาธารณชน จึงทำให้เกิดการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากจุดมุ่งหมายที่เป็นวัตถุประสงค์สำคัญของการประชุม” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวอีกว่า ตนและดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในขณะที่ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ยังได้ช่วยสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028, Phuket Thailand “Future of Life-Living in Harmony, Sharing Prosperity” แต่แรกเริ่ม ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจให้เกิดสิ่งที่ดีกับชาวภูเก็ตและพี่น้องชางไทยทุกคน ทั้งการไปร่วมงาน และการเน้นย้ำพูดคุยกับผู้แทนประเทศที่มีสิทธิ์โหวตที่ได้พบเจอกันในงาน ดังนั้น จากคลิปวีดิโอที่ตัดต่อมาบางส่วนจนสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแก่พี่น้องชาวภูเก็ต จึงขอให้ส่วนราชการได้ช่วยกันแนะนำ รีบเร่งทำงานเพื่อภูเก็ต ด้วยการขับเคลื่อนเรื่องขยะเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ด้วย passion ของการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งที่ดี ให้เกิดการ Change for Good กับสังคมไทย ด้วยการพัฒนาคน โดยมีทุกกลไกของกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่เป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างความรับรู้เข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกชุมชน/หมู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาสำคัญของโลกที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันในการทำให้โลกใบเดียวนี้มีอายุที่ยืนยาว จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตและทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในทุกครัวเรือน เพื่อทำให้เกิดการลดการปลดปล่อยก๊าซเสียขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเกิดเป็นก๊าซเรือนกระจก และการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนยังทำให้เกิดจุลินทรีย์ย่อยสลายขยะเปียกจากเศษอาหารกลายเป็นสารบำรุงดินเป็นปุ๋ยหมัก เกิดประโยชน์ต่อทรัพยากรดิน อันจะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมดี อากาศดี และชีวิตของพวกเราทุกคนก็จะดีอย่างยั่งยืน

Leave a Reply