ปลัดมท.ตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาลนครเชียงราย เน้นย้ำน้อมนำพระดำริ “หมู่บ้านยั่งยืน”ตามแนวพอเพียง

ปลัดมหาดไทยตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาลนครเชียงราย ชื่นชมแนวคิดการพัฒนาด้านการศึกษาทุกช่วงวัย พร้อมเน้นย้ำ น้อมนำพระดำริ “หมู่บ้านยั่งยืน” บูรณาการ 7 ภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 เทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงราย โดย นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ร่วมลงพื้นที่ โดยมี นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย นายสมหวัง บุญระยอง นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พนักงานเทศบาล ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย คณะครู คณะกรรมการสภานักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

เมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียนเทศบาล 6 เทศบาลนครเชียงราย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ถวายสักการะอนุสาวรีย์พ่อพญามังรายมหาราช โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 เทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ “หัวใจนักปราชญ์” สุ จิ ปุ ลิ 4 หัวใจของนักปราชญ์ ได้แก่ สุ : สุตต คือ การฟัง จิ : จินตน การคิด ปุ : ปุจฉา การถาม และ ลิ : ลิขิต การเขียน เป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้เราถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งการเจรจา พูดคุย ต่อรอง ทำให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล และองค์ความรู้ อิทธิบาท 4 ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความคิด) วิมังสา (ความไตร่ตรอง) โดยประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม ด้วยความตั้งใจ

จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมรับฟังการบรรยายสรุป จากนายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอชื่นชมการขับเคลื่อนการทำงานของเทศบาลนครเชียงราย นำโดยท่านวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานครเชียงราย ให้เป็น Smart City ทั้งการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ CCTV สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน การพัฒนาระบบดิจิทัลต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาคนด้วยการส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อให้คนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นบทบาทสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสิ่งสำคัญที่สุด คือ คำว่า Smart City เป็นส่วนหนึ่งของ Sustainable City อันเป็นหนังสือที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้กับประชาชนคนไทย ด้วยการส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนมีกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศ

“คำว่า “หมู่บ้านยั่งยืน หรือ Sustainable Village” เป็นพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่กระทรวงมหาดไทยขอรับพระราชทานมาน้อมนำขับเคลื่อนเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษาในวันที่ 8 มกราคม 2566 โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาครอบคลุมทั้งหมู่บ้านในตำบล และชุมชนในเขตเทศกาล ด้วยการส่งเสริมทุกเรื่องที่เกี่ยวพันกับการทำให้สังคมมีความรัก สามัคคี หวงแหนในประเพณีวัฒนธรรม ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้รับการทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชปณิธานที่แน่วแน่ มุ่งมั่น เพื่อทำให้พสกนิกรชาวไทยของพระองค์ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จของเทศบาลนครเชียงราย มีพวกเราชาวมหาดไทย ทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายอำเภอ ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกกระทรวง ทบวง กรม เป็น Partner เป็นภาคีเครือข่าย ซึ่งถือเป็นหัวใจของการทำงานกระทรวงมหาดไทย ในวาระครบ 130 ปี การสถาปนากระทรวงมหาดไทย 1 เมษายน 2565 โดยให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านนายอำเภอทั่วประเทศ เป็นผู้นำในการดึงภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคี อันได้แก่ ภาครัฐ ภาคผู้นำศาสนา ภาคผู้นำวิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสารมวลชน ลงพื้นที่ไปคุย ไปประชุม ไปหารือ ไปแนะนำ เพื่อสร้าง “ทีมจังหวัด” “ทีมอำเภอ” “ทีมตำบล” “ทีมหมู่บ้าน” และ “ทีมชุมชน” ให้เป็นทีมที่ถาวร ดึงคนที่มีศรัทธา มีจิตอาสา จิตเสียสละ มาร่วมเป็นทีม และขยายทีมให้เพิ่มมากขึ้น เหมือนเป็นสภาประชาชน ฝ่ายบริหารของประชาชน เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในพื้นที่ เราทำคนเดียวไม่สำเร็จ ต้องมีทีมเหล่านี้ ในทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด และเมื่อมีทีมที่เข้มแข็งแล้ว ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายอำเภอ และกลไกมหาดไทยในพื้นที่ ต้องน้อมนำพระดำริขององค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ประทานไว้ว่า “ต้องหมั่นลงพื้นที่ให้รองเท้าสึกก่อนกางเกงขาด” โดยลงไปสำรวจว่า ในพื้นที่ตำบลมีหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาน้อยที่สุด อย่างน้อยตำบลละ 1 แห่ง และลงไปสำรวจว่าในพื้นที่เขตเทศบาลมีหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาน้อยที่สุด อย่างน้อยเทศบาลละ 1 ชุมชน เพื่อพัฒนาเป็น “หมู่บ้านยั่งยืน” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษาในวันที่ 8 มกราคม 2566 ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนเหล่านั้นต้องดีขึ้น ดังคำมั่นสัญญา “1 จังหวัด 1 คำมั่นสัญญา ตามเป้าหมาย 17 ตัวชี้วัด UN SDGs ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนแบบชี้เป้า เพราะเราทุกคนต้องการพัฒนาคนเพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน อันเป็นปฏิบัติบูชาน้อมถวายพระองค์ท่าน”

ด้าน นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการบูรณาการและส่งเสริมพัฒนาร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย อันเป็นการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ในที่สุด โดยโรงเรียนเทศบาล 6 เทศบาลนครเชียงรายเป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายที่ดำเนินการในการพัฒนาและสร้างเด็กและเยาวชนของจังหวัดเชียงรายให้เป็นคนเก่งคนดีของสังคมอย่างต่อเนื่อง ช่วยยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายด้วยการนำจุดเด่นและเอกลักษณ์ความเป็นล้านนาของเมืองเชียงราย และในบรรยากาศของเมืองหนาวไปสู่การจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น งานเชียงรายดอกไม้งามของเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 สร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจ การค้า การบริการ และการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดประโยชน์กับจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างดี

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงราย มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนภารกิจด้วยการสร้างโอกาสของเยาวชนและนักเรียนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความแข็งแกร่งตลอดไป โดยนำเอานโยบายกระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์จังหวัด มาจัดทำยุทธศาสตร์เทศบาลนครเชียงราย ปรับใช้เป็นรูปแบบของท้องถิ่นที่จะขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ โดยใช้ “การศึกษา” เป็นแกนของการพัฒนาให้โอกาสการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก เด็กโต หรือผู้สูงวัย ในการขับเคลื่อนสังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็น Smart City ขับเคลื่อนโดยให้โอกาสเด็กมากที่สุดในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคง และสิ่งต่าง ๆ สร้างระเบียบวินัยและสร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ซึ่งมุ่งหวังว่ากระบวนการพัฒนาจะทำให้เราได้บุคลากรทางสังคมที่มีคุณภาพ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมทั้งยกเรื่องสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต เป็นหัวใจการขับเคลื่อนสู่การพัฒนา ทั้งเมืองชา เมืองกาแฟ เมืองท่องเที่ยว โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและฝ่ายปกครองเป็นภาคีเครือข่ายที่ดีในการที่เราจะทำให้ท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด นำไปสู่ความเจริญและความยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply