ทูตสันติภาพทำไม ??…ทำไมต้องทูตสันติภาพ

โดย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร

           เนื่องในวันมาฆบูชา (8 ก.พ.63)  หรือวันโอวาทปาติโมกข์นั้น พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ล้วนพากันทำอามิสบูชา และปฏิบัติบูชา เพื่อรำลึกนึกถึงความสำคัญของวันดังกล่าว

          หลักสูตรสันติศึกษา มจร  ในฐานะที่รับประโยชน์จากสันติธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบ จึงมุ่งนำพากลุ่มคนที่สนใจและไฝ่สันติธรรม มาปฏิบัติบูชาด้วยนำ “สันติธรรมไปทำ” ด้วยการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามกำลังของสติปัญญาที่ผ่านการฝึกฝนอบรมมา

          วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าจัดส่ง “ทูต” ออกไปทำงานอย่างเป็นทางการ เราอาจเรียกว่า “พระธรรมทูต” บ้าง “สมณทูต” บ้าง

          สำหรับการจัดโครงการพัฒนาและฝึกอบรมครั้งนี้ จึงเรียกว่า “ทูตสันติภาพ” เพราะหลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6 นั้น เป็นหลักการแห่งสันติภาพ ที่พระพุทธเจ้าย้ำเตือนให้พุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะพระสงฆ์ทำหน้าที่ประดุจทูต เพื่อออกไปทำหน้าที่สร้างสันติภาพ

          ทูตสันติภาพ จึงเริ่มจากการสร้างสันติภาพในเรือนใจของตัวเอง ในฐานะอัตตหิตสมบัติ แล้วจึงออกไปสร้างสันติภาพในชุมชน องค์กร และสังคมตามกำลังของตัวเองต่อไปตามแนวทางปรหิตปฏิบัติ

         หลักสูตรฯ ประกอบไปด้วยชุดฝึกที่หลากหลาย เช่น พุทธจริยศาสตร์เพื่อทูตสันติภาพ สติภาวนาเพื่อสันติภาพ สันติภาวนาเสวนา ภาวะผู้นำเพื่อสันติภาพ กระบวนการสร้างการมีส่วน การไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธบูรณาการ แผนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างสันติภาพ และการสื่อสารเพื่อสันติภาพ ฯลฯ

         ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาสติ (Mindfulness) การปรับความคิด (Mindset) การเสริมสร้างองค์ความรู้ (Wisdom) ) การพัฒนาทักษะ (Skill) การพัฒนาเครือข่ายด้านสันติภาพ (Networking) และการนำสันติธรรมไปทำในชุมชนผ่านโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ (Implementation)

        อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มคนที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร จะไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นทูตสันติภาพในการสนับสนุนคนอื่นๆ ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้

       อย่างน้อยที่สุด เขาสามารถเป็นทูตที่มี “สันติสุขภายใน” ไม่ก่อความความเดือดร้อนแก่คนอื่นๆ ในสังคม เคารพ ให้เกียรติ มีสุจริตวัฒนธรรมไม่ทุจริตคดโกงผู้อื่น และดำเนินชีวิตบนฐานของความพอเพียง

      สรุปแล้ว หลักสูตรจะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นทั้งทูตสันติภาพในเรือนใจ และเป็นทูตสันติภาพที่ใส่ใจเพื่อนมนุษย์ในชุมชนและสังคม

      เมื่อจบหลักสูตรทูตสันติภาพออกไปแล้ว จะเป็นได้อย่างเดียว หรือเป็นได้ทั้งสองอย่างนั้น ก็ขึ้นอยู่กับบุญบารมีของผู้เรียนฐานสำคัญ

    จึงถือโอกาสนี้ เชิญชวนท่านทั้งหลายที่สนใจการทำงานด้านสันติภาพ มาร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาและฝึกอบรมเป็นทูตสันติภาพ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และปฏิบัติบูชา ในวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้

     สำหรับพระสงฆ์และบุคคลทั่วไปที่มีแรงบันดาลใจจะทำงานเพื่อเพื่อนมนุษย์ ศาสนา ชุมชน องค์กร สังคม ประเทศ และโลก ในการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา

    โดยจัดฝึกอบรม ระหว่าง 6-9  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  ช่วงระหว่างวันมาฆบูชาวันแห่งความรักทางพระพุทธศาสนา ณ ศูนย์พัฒนาฝึกอบรม วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะปิดรับสมัครภายในวันที่ 14 มกราคม 2563  (รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ท่านเท่านั้น)   ท่านที่สนใจสามารถรับข้อมูลข่าวสารผ่านกลุ่มไลน์ #สมัครทูตสันติภาพได้ที่  https://line.me/R/ti/g/NjIXup1y3R

 

 

Leave a Reply