สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบทุนการศึกษาแก่ พระภิกษุ – สามเณร -นิสิต -นักศึกษา  ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายครบรอบวันมรณภาพ พระธรรมปัญญาบดี  อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ท่าเตียน

วันที่ 27 ก.ค. 65   เวลา 10.30 น. ณ  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร นิสิต นักศึกษา และนักเรียน จำนวน 130 ทุน ท่านเจ้าคุณพระธรรมสุธี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายครบรอบวันมรณภาพ พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร เจริญพานิช) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ปีที่ 8 โดยมีพระมหาเถระ อาทิ พระเทพวชิรโมลี (ทองใบ ปุญฺญภาโส) พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.9) เจ้าคณะภาค 12 ประธานมูลนิธิพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร เจริญพานิช) พระราชรัตนสุนทร (วินัย ธมฺมานนฺโท ป.ธ.5) พร้อมด้วยพระเถระ และพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พระธรรมปัญญาบดี เดิมชื่อ ถาวร เจริญพานิช เกิดวันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 2459 โยมบิดาชื่อ นายจรัญ เจริญพานิช โยมมารดาชื่อ นางพุ่ม เจริญพานิช ได้เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันเสาร์ที่ 24 เม.ย. 2474 ที่วัดตราชู ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี มีพระครูพรหมจริยคุณ (ดี) เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนคร จ.สิงห์บุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ และเข้าสู่พิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 2479 ณ พัทธสีมาวัดตราชู ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดยมี พระธรรมปิฎก (เผื่อน ติสฺสทตฺโต ป.ธ.9 ) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า “ติสฺสานุกโร” และเล่าเรียนพระปริยัติธรรม สอบนักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก และสอบได้เปรียญ 4 ประโยค (ป.ธ.4) ตามลำดับ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 โดยได้บูรณปฏิสังขรณ์พระอารามต่าง ๆ มากมาย อาทิ 1) บูรณปฏิสังขรณ์ในเขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส เป็นเงินกว่า 664 ล้านบาท อาทิ บูรณะพระพุทธรูปในพระระเบียงพระอุโบสถ พระระเบียง พระมหาเจดีย์และพระวิหารคด บูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารพระพุทธไสยาสน์พระมณฑปศาลารายรอบพระมณฑป พระวิหารขาว พระเจดีย์หมู่ 5 ฐานเดียว พระเจดีย์ราย พระมหาเจดีย์มุนีบัตร บริขารประจำรัชกาลที่ 3 และพระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัยประจำรัชกาลที่ 4 บูรณปฏิสังขรณ์กุฏิคณะเหนือ คณะกลางคณะใต้ ตำหนักวาสุกรี เก๋งจีนหน้า ตำหนักวาสุกรี กุฏิสมเด็จเจริญอักษรคณะ น.16 หอประชุมสงฆ์ เป็นต้น 2) งานศึกษาสงเคราะห์ ได้บริจาคทรัพย์ส่วนตัวเป็นทุนในการจัดตั้งมูลนิธิพระราชปัญญาสุธี (ถาวร ติสฺสานุกโร) จำนวนกว่า 3.6 แสนบาท นำดอกผลของมูลนิธิฯ มอบเป็นทุนการศึกษาแก่ภิกษุสามเณรและนักเรียนนักศึกษารวม 21 ปี และเป็นประธานกรรมการบริหารทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาวัดพระเชตุพน มอบทุนการศึกษา “ทุนสงเคราะห์นักเรียนวัดพระเชตุพน” เป็นต้น  3) ส่วนงานสาธารณสงเคราะห์ ได้จัดตั้งโรงทานโดยเสด็จพระราชกุศลงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินในการสดับพระธรรมเทศนามหาชาติงานฉลองจารึกวัดโพธิ์ : มรดก ความทรงจำแห่งโลก สร้างอุโบสถบูรณะศาลาการเปรียญพระธรรมปัญญาบดี วัดตราชู อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี บริจาคที่ดินให้โรงพยาบาลพรหมบุรี จ.สิงห์บุรี รวม 12 ไร่ 2 งาน 81 ตารางวา และบริจาคเงินส่วนตัวให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ จ.สุพรรณบุรี เป็นต้น

“พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร เจริญพานิช) ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ตามลำดับ โดยในปี พ.ศ. 2495 ได้รับพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอกในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิต ชิโนรสในราชทินนามที่ “พระครูทักษิณคณิศร” พ.ศ. 2507 เป็นพระราชาคณะในราชทินนามที่ “พระทักษิณคณิสสร” พ.ศ. 2526 เป็นพระราชาคณะชั้นราชในราชทินนามที่ “พระราชปัญญาสุธี” พ.ศ. 2536 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพในราชทินนามที่ “พระเทพวรมุนี” พ.ศ. 2539 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมในราชทินนามที่ “พระธรรมเสนานี” พ.ศ. 2543 เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏในราชทินนามที่ “พระธรรมปัญญาบดี” และมรณภาพเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ก.ค. 2557 สิริอายุรวม 98 ปี 2 เดือน พรรษา 78” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

Leave a Reply