สปก .ชี้แจงที่พักสงฆ์ครูบาไก่อยู่ในเขต ส.ป.ก.มัญจาคีรีอยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่อย่างถูกต้อง

สปก .ชี้แจงที่พักสงฆ์ครูบาไก่อยู่ในเขต ส.ป.ก. อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น ย้ำอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่อย่างถูกต้อง อนุญาตให้วัดและสำนักสงฆ์ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดใช้พื้นที่ได้ ขณะที่อธิบดีกรมป่าไม้ย้ำ ตรวจสอบแล้ว ไม่พบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแต่อย่างใด ตะลึงพบ หลายวัดขอจัดตั้งวัด ให้ต้องแต่ถูกลากเรื่อง มาราธอน

เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่า สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่นรายงานผลการตรวจสอบที่ตั้งของวัดป่าปฐมเทวาราม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่นซึ่งมีลักษณะเป็นสำนักสงฆ์หรือที่พักสงฆ์ซึ่งมีพระสุวิทย์ ชินวโร หรือครูบาไก่เป็นประธาน พบว่า ตั้งอยู่ในเขตส.ป.ก. โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตตามระเบียบของส.ป.ก.ที่อนุญาตให้วัดและสำนักสงฆ์ตั้งอยู่ในพื้นที่ส.ป.ก. ได้เนื่องจากวัดและสำนักสงฆ์จำนวนมากตั้งมาก่อนการประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยส.ป.ก. กำหนดเป็นนโยบายมาตั้งแต่พ.ศ. 2561 ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระวินิจฉัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของวัด สำนักสงฆ์ สำนักปฏิบัติธรรมซึ่งอยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. ทรงให้ ส.ป.ก.หารือกับมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อตั้งคณะกรรมการพัฒนาร่วมกันและกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ เนื่องจากพบปัญหาวัดบางวัดหรือสำนักสงฆ์บางแห่งขยายขอบเขตนอกเหนือจากที่ ส.ป.ก.อนุญาต แม้มีพื้นที่จำนวนมาก แต่ใช้ไปในทางไม่เป็นประโยชน์ เมื่อชาวบ้านเข้าไปหาของป่าก็ไม่สามารถเข้าได้ โดยทรงเห็นว่า พระสงฆ์ควรให้ความสำคัญแก่การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ และรักษาป่า

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาคณะกรรมการ 3 ฝ่ายในระดับจังหวัด จะตรวจสอบการใช้พื้นที่เพื่อกำหนดขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมและจัดรูปแบบการใช้ประโยชน์ต่อชุมชนที่อยู่รอบวัด ปัจจุบันมีวัด สำนักสงฆ์ และสำนักปฏิบัติธรรมขอใช้พื้นที่ ส.ป.ก. ไม่ต่ำกว่า 100 แห่งโดยการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ส.ป.ก.สำหรับวัด สำนักสงฆ์ และสำนักปฏิบัติธรรมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด อนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกินแห่งละ 15 ไร่ ซึ่งอยู่ในอำนาจของเลขาธิการ ส.ป.ก. เพื่อใช้สำหรับกิจของสงฆ์ไม่ไปประกอบกิจอื่น หากเกินกว่านั้นต้องพิจารณาโดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ซึ่งจะพิจารณาเป็นกรณีไป

นายวิณะโรจน์กล่าวว่า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่นกำลังตรวจสอบรังวัดเนื้อที่ของที่พักสงฆ์ป่าปฐมเทวารามเพื่ออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ตามระเบียบที่กำหนด เช่นเดียวกับวัดหรือสำนักสงฆ์อื่นๆ ในพื้นที่ส.ป.ก. ทั่วประเทศ

ขณะที่นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) รายงานผลการตรวจสอบที่ตั้งที่พักสงฆ์ป่าปฐมเทวารามว่า ไม่ได้บุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยที่ดินบางแปลงอยู่ในเขตส.ป.ก. และบางแปลงเป็นฉโนด.

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการขออนุญาตการจัดตั้งวัดในส่วนพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในส่วนสำนักงานพระพุทธศาสนาขอนแก่นเป็นไปด้วยความล้าช้าอย่างมาก โดยสำนักสงฆ์บางแห่งมีการยื่นขอจัดตั้งวัด ให้ถูกต้องมาตั้งปี 2563 และมีการทำตามขั้นตอนตามระเบียบ โดยมีการประสานงาน ไปทาง ส.ป.ก. อย่างต่อเนื่อง เพื่อขอใช้พื้นที่เนื่องจากวัดและสำนักสงฆ์จำนวนมากตั้งมาก่อนการประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยส.ป.ก. กำหนดเป็นนโยบายมาตั้งแต่พ.ศ. 2561 แต่ก็ทางสำนักพุทธ ก็ไม่มีการดำเนินการจัดตั้งวัดให้แล้วเสร็จ ตามข้อกำหนด ซึ่งหลายวัดพยายามคิดตามความหน้าแต่ถูกบ่ายเบี่ยง จากทางสำนักพุทธขอนแก่นที่จะตอบคำถามอ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยหลายวัดขอจัดตั้งวัดมาตั้งแต่ปี2562 จนถึงปุจันบันไม่มีความคืบหน้า

Leave a Reply