นายกฯเป็นประธานประชุมจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งที่ 1/2566 โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิต พร้อมด้วยประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ในฐานะที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง กรรมการ ตลอดจนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการและเลขานุการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

นายกฯกล่าวถึงความสำคัญของการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้ว่า เนื่องในโอกาสสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุครบ 8 รอบ 96 พรรษา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 นับเป็นมหามงคลสมัยยิ่ง รัฐบาลเห็นสมควรจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทั้งนี้ เพื่อการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยศทุกประการ จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึก

นายกฯกล่าวว่า ขอเน้นย้ำให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในรูปแบบที่น่าสนใจ บอกเล่าเรื่องราวถึงความเป็นมาและประโยชน์ที่จะได้รับ โดยเฉพาะการนำหลักคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาและกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ มาเผยแพร่ในรูปแบบใหม่ๆ น่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานและการปฏิบัติธรรมต่างๆ มาช่วยพัฒนาจิตใจของประชาชนให้เข้มแข็ง เพื่อมีพลังใจและกายที่แข็งแรงในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ท่ามกลางสถานการณ์ของโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

“ขณะนี้ชาวต่างประเทศต่างให้ความสนใจหันมาศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานมากขึ้น ทั้งนี้ นอกจากประเทศไทยมีศาสนาพุทธที่คนนับถือจำนวนมากแล้วยังมีศาสนาอื่นๆ ซึ่งเราก็ต้องอยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคคีภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยเชื่อมั่นว่าศาสนารวมถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา จะช่วยกล่อมเกลาพัฒนาจิตใจของคนได้และทำให้เกิดภูมิต้านทานของตนเอง สังคม และประเทศชาติด้วย พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีขอบคุณคณะกรรมการ ที่ปรึกษาทั้งฝ่ายฆราวาส และที่ปรึกษาฝ่ายบรรชิต และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มาร่วมประชุมกันในวันนี้และขอให้การจัดงานฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ” นายกฯระบุ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รวมทั้งการเชิญคณะที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิตและคณะที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาสเป็นที่ปรึกษาของการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมทั้งรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 1.คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และ นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ

นายอนุชากล่าวว่า 2.คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ 3.คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีนายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ

นายอนุชากล่าวอีกว่า และ 4.คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึก งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ และปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองประธานกรรมการ

นายอนุชากล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบการกำหนดชื่อการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 การกำหนดขอบเขตการจัดงาน การจัดทำตราสัญลักษณ์ งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก การจัดทำเข็มที่ระลึก งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และการจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า สำหรับการกำหนดชื่อการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยชื่อการจัดงานเป็นภาษาไทยว่า “การจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566” ชื่อการจัดงานภาษาอังกฤษว่า “Celebrations on the Occasion of His Holiness Somdet Phra Ariyavongsagatayana the Supreme Patriarch of Thailand’s 96th Birthday Anniversary 26th June 2023” โดยมีขอบเขตการจัดงานตลอดปี 2566 ส่วนการจัดทำตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามได้ดำเนินการออกแบบตราสัญลักษณ์ฯ พร้อมความหมายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ หากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั่วไป มีความประสงค์ขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อประดับหรือประดิษฐานบนสิ่งของใดๆ ก็ตาม ให้แจ้งความประสงค์ไปยังสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และการจัดทำเข็มที่ระลึก งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามได้ดำเนินการออกแบบเข็มที่ระลึก โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานแห่งเดียวที่ดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึก ซึ่งจะดำเนินการเพื่อจำหน่ายราคาเข็มละไม่เกิน 300 บาท เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย

เบื้องต้นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะผลิตเข็มที่ระลึก จำนวน 30,000 เข็ม หรือจำนวนตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรดำเนินการ หากไม่เพียงพอก็ให้สามารถผลิตเพิ่มได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกที่วัดวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และหน่วยงานเอกชนตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะขอความร่วมมือเป็นตัวแทนจำหน่าย

นายอนุชากล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบการจัดพิธีการ วันอาทิตย์ที่ 25-26 มิถุนายน 2566 และการจัดทำโครงการและกิจกรรม จัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้แก่ 1.การจัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป ถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2566 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยผู้ร่วมบรรพชาอุปสมบท เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษา และประชาชน จำนวน 97 คน และ 2.การจัดทำโครงการและกิจกรรม งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยจะจัดให้มีการลงนามถวายสักการะ ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ระหว่างวันที่ 19-25 มิถุนายน 2566 และมีการจัดสร้างพระกริ่ง เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา เป็นปูชนียวัตถุอนุสรณ์ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ รวมทั้งจัดพิมพ์หนังสือบรรณานุสรณ์ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 9 โครงการสำคัญ คือโครงการกำหนดประโยชน์ใช้สอยพื้นที่ภายในกระทรวงมหาดไทย ภายหลังจากกระทรวงมหาดไทยย้ายที่ทำการแล้ว เพื่อฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก,โครงการจัดสร้างสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี,โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์, กิจกรรมการฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ด้านการศึกษาเรียนรู้), โครงการ “ธรรมะ สานใจ สูงวัยพลังบวก” เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ (96 พรรษา) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, โครงการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูปทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ, โครงการพัฒนาวัดต้นแบบ,โครงการจัดสร้างสิ่งสะสมพิเศษเพื่อเป็นที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และ โครงการจัดทำเหรียญที่ระลึก งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยกรมธนารักษ์จะเป็นผู้จัดทำเหรียญที่ระลึก

Leave a Reply