ในหลวง-พระราชินี” พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕  ในวันเสาร์ ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
การนี้ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร ดังนี้
– พระบรมมหาราชวัง (บริเวณสนามข้างศาลาลูกขุนใน) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
– พระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
– วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์
– พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
– พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
– พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
โปรดแต่งกายสุภาพ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับชาวไทย) สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ที่จุดคัดกรอง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด ประชาชนที่มาลงนามในพระบรมมหาราชวังสามารถนำรถยนต์มาจอดได้ที่บริเวณท้องสนามหลวง (ฝั่งทิศเหนือ)

 

Leave a Reply