เชียงใหม่ จัดเวทีสร้างความเข้าใจ ร่วมกับ 8 ชุมชน “แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยรุกล้ำคลองแม่ข่า”

จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนริมคลองแม่ข่า ครั้งที่ 2 ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยรุกล้ำคลองแม่ข่า ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่

 วันที่ 27 ก.พ. 65   ที่ วัดนันทาราม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วย คณะทำงานด้านการจัดการที่อยู่อาศัย นำโดย นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจและหาข้อสรุปในการร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองแม่ข่าในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่  โดยในครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับพี่ น้อง ประชาชน 8 ชุมชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งคลองแม่ข่า  ประกอบด้วย ชุมชน 5 ธันวา ชุมชนฟ้าใหม่ ชุมชนศาลาแดง ชุมชนศรีปิงเมือง ชุมชนทิพย์เนตร ชุมชนนันทาราม ชุมชนแม่ขิง และชุมชนช่างฆ้อง

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ด้านที่อยู่อาศัย เป็นวาระการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจน เป็นธรรม และเท่าเทียม โดยกำหนดให้มีการจัดทำผังและแผนแม่บทด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อวางแผนพัฒนาภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัยของชุมชนริมสองฝั่งคลองแม่ข่า ซึ่งทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนที่พักอาศัยริมคลองแม่ข่าต้องเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขาด้านที่อยู่อาศัย ผ่านการแสดงความคิดเห็นผ่านเวทีสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในครั้งนี้เป็นสำคัญ

 ทั้งนี้คณะทำงานฯ จะได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว นำไปประกอบพิจารณาการดำเนินงาน โดยในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน จะเริ่มลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือนร่วมกับผู้แทนชุมชนแต่ละแห่ง เพื่อตรวจนับ จำนวนครัวเรือน สถานะที่ดินและแผนผังที่พัก ความต้องการด้านที่อยู่อาศัย และข้อเสนอแนะจากภาคประชาชน โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาร่วมกันวิเคราะห์และวางแนวทางร่วมกันในการพัฒนา แก้ไขปัญหา โดยขอให้ประชาชนให้ข้อมูลที่เป็นจริงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด

Leave a Reply