รองผู้ว่าฯศรีสะเกษร่วมพิธีมอบรางวัลคนดีศรีสะเกษ

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร รายงานว่า วันนี้(๒๖ก.พ.) พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบรางวัลคนดีศรีสะเกษ พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษร่วมด้วย ที่วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) จังหวัดศรีสะเกษ

ในการนี้ พระราชกิตติรังษีมองว่าคนดีศรีสะเกษมีจาก ๓ ดี ประกอบ ๑) ดีงาม มีความดีงามงดงามเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติ ๒) ดีทำ ในการทำหน้าที่สมบูรณ์แบบในบริบทต่างๆ ผ่านการทำการปฏิบัติ ๓) ดีนำ เป็นผู้นำในการลงมือทำในความดีต่างๆ

ตามที่คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับคณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ คปศ. มูลนิธิพศช.และองค์กรเครือข่าย ได้พิจารณาสรรหาองค์กร บุคคล ที่อุทิศตน และทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมมาด้วยดีตลอด เพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสะเกษ” ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมให้บุคคล องค์กร ทำความดี และเป็นแบบอย่างให้แก่สังคม ซึ่งการดำเนินการได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น โดยมีพระสงฆ์ ๒ รูป ซึ่งเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้บริหารและคณาจารย์ของ มจร

๑) #พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (พระมหาหรรษา ธัมมฺหาโส) ปธ.๖ ศ.ดร.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหม่ยายแป้น กรุงเทพฯ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร พัฒนาหมู่บ้านท่าคอยนางเป็น “หมู่บ้านช่อสะอาด” สร้างศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ที่บ้านท่าคอยนาง อำเภอปรางค์กู่ จนเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาดูงานแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ

๒) #พระครูปลัดอดิศักดิ์_วชิรปญฺโญ ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มจร เจ้าอาวาสวัดสารอด เขตราษฎร์บูรณะ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) เพื่อการศึกษา ศาสนาและชุมชน สร้างศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล โดยใช้ “บวร”บ้าน/วัด/โรงเรียน ขับเคลื่อนในการพัฒนา จนเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาดูงานแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ

ถวายรางวัลยกย่องเชิดชูคนดีศรีสะเกษ ในวันเสาร์ที่ ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ในนามหลักสูตรหลักสันติศึกษาขอมุทิตาในรางวัลอันทรงคุณค่าในการนำธรรมลงไปทำ “สาขาพระสงฆ์นักพัฒนา” พัฒนาด้านกายภาพ พัฒนาด้านพฤติภาพ พัฒนาด้านจิตภาพ และพัฒนาด้านปัญญาภาพในชุมชนอย่างแท้จริง

Leave a Reply