“พรรคประชาชาติ” รุกคืบเจาะกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ

ชาวไทยกลุ่ม 9 ชาติพันธุ์ รวมเป็น  “เป็นประชาชาติหนึ่งเดียว” เตรียมส่งตัวแทนแต่ละชนเผ่าลงสมัคร ส.ส.เขต สังกัดพรรคประชาชาติ มั่นใจนโยบายพหุวัฒนธรรม จะทำให้คนไทยทุกกลุ่มมีสิทธิเท่าเทียมกัน

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรค และว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบเขต ในภาคเหนือ สังกัดพรรคประชาชาติ พบปะพี่น้องประชาชนชาวไทยภูเขาจาก 9 กลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย เผ่าอาข่า เผ่าม้ง เผ่าลีซู เผ่าไทใหญ่ เผ่าละหู่ เผ่าจีน (จีนฮ่อ) เผ่าเมี่ยน เผ่าปะกากญอ และเผ่าคะฉิ่น ในงานประเพณีปีใหม่ 9 ชนเผ่า จัดขึ้นที่บ้านเวียงคำฟ้า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โดยพี่น้องชาวเขาได้แสดงระบำตามวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละชนเผ่าเป็นการต้อนรับ และมีชาวเขาหลายร้อยคนมาร่วมรับฟังการปราศรัยด้วยความสนใจ
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวปราศรัยว่า มนุษย์ทุกคนมีเกียรติ ศักดิ์ศรี และมีสิทธิเสรีภาพเสมอภาคเท่าเทียมกัน แต่มนุษย์มีความแตกต่างกันในเชิงถิ่นกำเนิด เพศ ชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม พรรคประชาชาติจึงก่อกำเนิดขึ้นเพื่อให้สังคมมนุษย์ที่มีความแตกต่างหลากหลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความผาสุข และมีพื้นที่ทางการเมือง ถ้าประชาชนชาติพันธุ์ต่างๆไม่มีพื้นที่ทางการเมืองแล้ว จะถูกคนกลุ่มหนึ่งออกกฎหมายแย่งทรัพยากร ทำให้ประชาชนไม่มีสิทธิเสมอกัน ที่ผ่านมาชาวม้งถูกดูแคลนว่าเป็นกลุ่มค้ายาเสพติดและทำลายป่า ถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งพรรคประชาชาติต้องแก้ไข และพรรคประชาชาติจะทำให้มีโรงเรียนชาติพันธุ์เกิดขึ้น เพื่อเป็นสถานศึกษาของชาติพันธุ์ตนเอง

ส่วนความพร้อมด้านการส่งผู้สมัครเลือกตั้งในภาคเหนือ มีผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทุกจังหวัด และเกือบทุกเขต แต่อยู่ในขั้นตอนการตรวจคุณสมบัติของผู้ประสงค์ลงสมัคร ซึ่งล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ และเชื่อมั่นว่าหากได้รับเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนแล้วจะได้ผู้แทนที่ดีทำหน้าที่เป็น ส.ส. ได้นำความรู้ความสามารถ และความเดือดร้อนของประชาชนไปแก้ปัญหา ซึ่งปัญหาที่รุนแรงของประเทศไทยคือความไม่เป็นประชาธิปไตยทำให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนหายไป นำมาสู่ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ประชาชนอยู่อย่างยากลำบาก ต้องคืนอำนาจให้ประชาชน ทำรัฐบาลส่วนกลางให้มีขนาดเล็ก กระจายอำนาจ กระจายงบประมาณ และการบริหารจัดการไปให้ประชาชน และชุมชนท้องถิ่น ปฏิรูปองค์กรท้องถิ่นให้มีธรรมมาภิบาลที่ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนรวมในการปกครอง

นางสาวสุนิสา แดนแก้วรัตน์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 6 จังหวัดเชียงราย เป็นชาวเขา ลูกครึ่งชาติพันธุ์ไทใหญ่และจีน (จีนฮ่อ) กล่าวทั้งน้ำตาว่า เพราะพรรคประชาชาติชูนโยบายพหุวัฒนธรรมและให้ความเท่าเทียมต่อทุกชาติพันธุ์ ทำให้ตัดสินใจเข้ามาร่วมงานทางการเมือง เนื่องจากที่ผ่านมาถูกเหยียดเชื้อชาติว่าเป็นชนชาวเขาหรือเด็กดอยมาโดยตลอด จึงอยากนำความรู้ความสามารถมาต่อสู้เพื่อชาติพันธุ์ของตนเอง

 

เช่นเดียวกับ ดร.ชาญวิทย์ เฟื่องฟูกิจการ รองประธานเครือข่าย 18 ตระกูลแซ่ บอกว่า พรรคประชาชาติให้โอกาสและชูนโยบายสร้างความเท่าเทียม โดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียม ที่ผ่านมาเราเป็นพลเมืองชนชั้นสองที่ไม่ได้รับการดูแลจากผู้มีอำนาจเท่าที่ควร ซึ่งปัญหาหลักของชาวไทยภูเขาคือไม่มีที่ดินทำกิน เราจึงส่งตัวแทนชาติพันธุ์ของเราลงสมัครรับเลือกตั้ง และหากได้รับเลือกตั้งแล้ว จะทำให้ปัญหาเรื่องที่ดินของพี่น้องชาวเขาได้รับการแก้ไข พี่น้องชาวเขาทุกชนเผ่าจะมีกรรมสิทธิในที่ดินทำกินของตนเอง และจะมีสิทธิเท่าเทียมกันในสังคม ที่ผ่านมาต้องทนถูกดูถูกดูแคลนมาโดยตลอด

ทั้งนี้กลุ่มชาวไทยภูเขาทั้ง 9 ชาติพันธุ์ ได้ประกาศจุดยืนว่ามีอุดมการณ์เดียวกันกับพรรคประชาชาติ พร้อมแสดงความประสงค์จะลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเขต ในเขตเลือกตั้งต่างๆของภาคเหนือ สังกัดพรรคประชาชาติ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน และเพชรบูรณ์ ซึ่งพวกเขามั่นใจว่าหากกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 9 ชาติพันธุ์ประสานเสียงเลือกพรรคประชาชาติเพียงหนึ่งเดียวแล้ว จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างแน่นอน

/////////////////

Leave a Reply