คณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศขับเคลื่อน “กิจกรรมสังฆะประชาปันสุข” เต็มรูปแบบ

          วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาพระปริยัติธรรมวัดเหล่าอ้อย คณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นำโดย พระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว, พระมหาศราวุธ จิตฺตทนฺโต เจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ พร้อมด้วย เจ้าคณะตำบล ๑๐ ตำบล ร่วมประชุมขับเคลื่อนกิจกรรม “สังฆะประชาปันสุข” กับสาธารณสุขอำเภอ อรัญประเทศ (สสอ) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทั้ง ๑๖ แห่ง เพื่อขับเคลื่อน กิจกรรมสังฆะประชาปันสุข เพื่อผู้ป่วยติดเตียง  ผู้เเปราะบางทางสังคม ในพื้นที่อำเภออรัญ ประเทศ   โดยในที่ประชุมได้มีมติ

       ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสังฆะประชาปันสุขระดับอำเภอ โดยมีเจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ เป็นประธาน มีสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศเป็นเลขานุการ และกองทุนสังฆะประชาปันสุข ระดับตำบล มีเจ้าคณะตำบลเป็นประธาน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเป็นเลขานุการ พร้อมทั้ง เชิญชวนผู้นำชุมชน ชาวบ้าน เข้าร่วมบริหารจัดการองทุน จัดตั้ง “ธนาคารกายอุปกรณ์” รวบรวมเตียงผู้ป่วย และอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยติดเตียง เพื่อดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้เปราะบางทางสังคม ในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ เต็มรูปแบบ ๑๐๐ %

         นอกจากนั้นเจ้าคณะตำบลทั้ง ๑๐ ตำบล ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทั้ง ๑๖ แห่ง ในอำเภออรัญประเทศ จะได้ร่วมกันกำหนดลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลัง สวดโพชฌงค์ปริตร มอบข้าวสารอาหารแห้ง แพมเพิส ตามความเหมาะสม ในเบื้องต้นจะลงพื้นที่ เดือนละ ๑-๒ ครั้ง ให้ครบผู้ป่วยทุกคนในตำบลนั้นๆ

         การร่วมมือครั้งนี้ ของคณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศ ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ในการร่วมมือกันบูรณาการหลัก “บวร” เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม “สังฆะประชาปันสุข” เพื่อผู้ป่วยติดเตียง ผู้เปราะบางทางสังคม อย่างเป็นระบบ ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย และยั่งยืน โดยตั้งใจว่า ภายในปี ๒๕๖๓ นี้ กิจกรรมสังฆะประชาปันสุข จะดูแลทั้งกาย และใจ อุปกรณ์ต่างได้ ของผู้ป่วยติดเตียง ได้ ๑๐๐ %

 

Leave a Reply