“มจร” ปฐมนิเทศเตรียมมอบทุนแก่นิสิตป.ตรี -เอก จำนวน  670 ทุน

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566   ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) จังหวัด พระนครศรีอยุธยา พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร  เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ  นิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา “พระอาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ -พระอาจารย์จีนวิเทศศาสนานุวัตร”โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย นิสิต มจร ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน กล่าวว่า สำหรับทุนดังกล่าวได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว จำนวน 2 ล้านบาท และพระอาจารย์พระอาจารย์จีนวิเทศศาสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดไห่ซาน พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา จากประเทศสิงค์โปร์เมตตาเป็นเจ้าภาพด้วย โดยกำหนดระดับปริญญาตรีจำนวน 300 ทุน ๆ  ละ 3,000 พันบาท ปริญญาโทจำนวน 220 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท และระดับปริญญาเอกอีกจำนวน 150 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 670 ทุน

“การแจกทุนครั้งนี้คณะกรรมการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก คัดเลือกทั้งนิสิตที่เป็นทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์ มีทั้งไทยและนานาชาติ ซึ่งปีนี้ในส่วนของนานาชาติ มจร ของเราทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค มีนิสิตต่างประเทศมาเรียนทั้งสิ้น 1,383 รูป/ค จาก 28 ประเทศ..”

สำหรับการมอบทุนจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ หองประชุมใหญ่ตึก มวก. มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

Leave a Reply