มส.แต่งตั้ง “พระสังฆาธิการ” จำนวน ๓ รูป

วันจันทร์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วม การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น นายยุทธศักดิ์ แก้วพระพาน ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวมติที่ประชุมมหาเถรสมาคมแต่งตั้งพระสังฆาธิการ ดังมีรายละเอียดดังนี้

๑. พิจารณาเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ และที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๓ รูป ดังนี้

    ๑) พระครูวรธรรมาภินันท์ (สมพร) ฉายา ฐิตธมโม อายุ ๖๖ พรรษา ๔๔ วิทยฐานะ น.ธ. เอก พธ.บ. เจ้าอาวาสวัดเมืองน้อย ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ รองเจ้าคณะอำเภอห้วยทับทัน ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอห้วยทับทัน

    ๒) พระครูวจีสุนทร (วิจิตร) ฉายา อนีโฆ อายุ ๘๐ พรรษา ๕๙ วิทยฐานะ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดหนองแกใหม่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าคณะตำบลแจระแม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแจระแม

    ๓) พระครูสุนทรโชติคุณ (สมพงษ์) ฉายา โชติโก อายุ ๘๒ พรรษา ๔๓ วิทยฐานะ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดหนองคู ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าคณะตำบลโนนโหนน ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโนนโหนน

 

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply