ปลัดมหาดไทยทอดผ้าป่า “รถเข็นนั่ง ปันสุข” ถวายแด่คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ และมอบแก่ประชาชน ถวายเป็นพระกุศลแด่ “สมเด็จพระสังฆราช”

วันที่ 10 ก.ค. 66) เวลา 14.00 น. ที่หอประชุมเจ้าพระยา วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า “รถเข็นนั่ง ปันสุข” เพื่อถวายแด่คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยได้รับเมตตาจากท่านเจ้าคุณ พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ นายประสพโชค อยู่สำราญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวชุติพร สีชัง นายจุมพฎ วรรณฉัตรสิริ นางพรเพชร เขมวิรัตน์ นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ 15 อำเภอในพื้นที่ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นักเรียน และภาคีเครือข่าย ร่วมในงาน

 

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและถวายธูปเทียนแพหน้าพระรูป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่ารถเข็นนั่ง ประธานสงฆ์พิจารณาผ้าป่า ผู้ร่วมพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา กรวดน้ำ รับพร ปลัดกระทรวงมหาดไทย กราบลาพระรัตนตรัย เป็นอันเสร็จพิธีทอดผ้าป่าฯ

พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวสัมโมทนียกถา ความว่า ขออนุโมทนาท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยท่านชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้ร่วมกันประกอบกิจอันชอบ ประกอบกิจกรรม เพื่อเป็นการถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลทรงเจริญพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา ซึ่งจะเห็นได้ว่า ตลอดมานั้นภายใต้การนำของท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน ตลอดจนถวายงานคณะสงฆ์ การพระศาสนามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้พระสงฆ์ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนงานของคนมหาดไทย คือ การพัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายได้ร่วมมือกับพระสงฆ์เป็นอย่างดี

“การร่วมสนับสนุนทำบุญถวายผ้าป่าด้วยการถวายรถเข็น (Wheelchair) ในวันนี้ ทำให้ผู้ที่ขาดโอกาส ขาดปัจจัยต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์หนุนเสริมชีวิตให้สมบูรณ์ขึ้น เป็นการสร้างบุญ สร้างกุศลร่วมกัน เป็นอันที่จะเกื้อกูลให้เรามีความสุข มีความสำเร็จ เป็นการจัดงานสงเคราะห์สังคม ดังหลักสังคหวัตถุ 4 ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา อันเป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของกันและกัน ได้แก่ 1) ทาน คือ การให้ การเสียสละ และการแบ่งปัน 2) ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน 3) อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์เพื่อประโยชน์ผู้อื่น 4) สมานัตตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ำเสมอ เมื่อมีโครงการที่ขอรับการสนับสนุน เราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำเพื่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้พี่น้องประชาชนเหล่านั้นได้มีความสุขกายสบายใจ มีความปลาบปลื้มดีใจ สังคมมีความรัก ความห่วงใย มีความปรารถนาดี ก็เป็นการสร้างความสุขให้กับพื้นที่ ทำให้ผู้ทุกข์เข็ญ ทุพพลภาพได้มีกำลังกายในการต่อสู้ดำรงชีวิตให้มีความสุขความสำเร็จต่อไป”

 

พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำบุญในวันนี้เป็นการถวายผ้าป่าด้วย “รถเข็นนั่ง ปันสุข” ที่จัดเป็นยานพาหนะอย่างหนึ่ง ซึ่งในสมัยพุทธกาลได้มีเทวดาไปทูลถามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า อะไรที่ทำให้คนทำแล้วเกิดความสุข พระองค์ทรงตรัสตอบว่า “ยานโท สุขโท โหติ, ทีปโท โหติ จกฺขุโท ผู้ให้อาหาร ชื่อว่า ให้กำลัง, ผู้ให้ผ้า ชื่อว่าให้วรรณะ, ผู้ให้ยานพาหนะ ชื่อว่าให้ความสุข, ผู้ให้ประทีปโคมไฟ ชื่อว่าให้ดวงตาฯ” ซึ่งรถเข็นนี้จะทำให้พระสงฆ์ผู้อาพาธ หรือญาติโยมผู้เจ็บไข้ได้ป่วย ผู้ชราภาพ จะมีความสะดวกในการเดิน ยืน ประกอบชีวิตง่ายขึ้น เป็นการให้ความสุขกับผู้ป่วยไข้ ผู้พิการ ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน”

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จังหวัดนครสวรรค์ จึงจัดพิธีทอดผ้าป่า “รถเข็นนั่ง ปันสุข” เพื่อถวายแด่คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์นำไปถวายให้แก่พระภิกษุที่ชราภาพ และมอบให้ประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ใช้สำหรับการดำเนินกิจวัตรประจำวันและดำรงชีพ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความต้องการใช้รถเข็น ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มาร่วมกิจกรรมทางศาสนา ณ พระอาราม และอารามต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป

Leave a Reply