สมเด็จพระสังฆราช โปรดให้ปลัด มท. และคณะเข้าเฝ้าถวายสักการะ

วันที่ 17 กันยายน 2565 วานนี้เวลา 15.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โปรดประทานพระวโรกาสให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 พร้อมคู่สมรส จำนวน 39 ราย เฝ้าถวายสักการะ และรับประทานพระโอวาท เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งประดิษฐานบริเวณด้านหน้าอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย และเดินทางไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมแสดงมุทิตาจิตในโอกาสดังกล่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นับเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2435 ถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 130 ปี ที่กระทรวงมหาดไทยได้ทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานด้วยเกียรติภูมิของบรรพบุรุษมหาดไทยที่ยึดถือปณิธานแห่งการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ด้วยจิตวิญญาณความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่หลอมรวมความรู้รักสามัคคีของคนในชาติที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ประเพณี วัฒนธรรม วางระบบระเบียบการปกครองในส่วนภูมิภาคให้มีเอกภาพ (Unity) จนสามารถรักษาความเป็นเอกราชอยู่รอดจนถึงยุคปัจจุบัน สร้างเกียรติศักดิ์ศรี ความเชื่อมั่น ศรัทธา ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งจากเกียรติภูมิดังกล่าว ทำให้ชาวมหาดไทยทุกคนได้ประจักษ์แล้วว่า สิ่งสำคัญที่เป็นความท้าทายหรือโอกาสในการพิสูจน์ความศรัทธาของสังคมไทยต่อสถาบันกระทรวงมหาดไทย นั่นคือ “ความตระหนักถึงภารกิจหน้าที่” ทำสิ่งที่เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อพี่น้องประชาชน ต่อหมู่บ้าน/ชุมชน อำเภอ จังหวัด และประเทศไทย ให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชน

“ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านที่ได้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่จะถึงนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลผู้สืบสาน รักษา และต่อยอด “อุดมการณ์มหาดไทย” นั่นคือ อุดมการณ์ของนักปกครอง ผู้ทำหน้าที่ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชนมาตลอดอายุราชการ ซึ่งนับเนื่องมาตั้งแต่เมื่อครั้งทุกท่านได้บรรจุเข้ารับราชการในทุกตำแหน่งหน้าที่ ทุกกรม กอง ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกท่านต่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยปณิธานอันแรงกล้า ด้วยใจอันรุกรบ ที่จะสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎหมาย หลักธรรม และความถูกต้อง กระทั่งสามารถทำหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตราบถึงวันสุดท้ายของการรับราชการ อันเป็นแบบอย่างให้กับข้าราชการรุ่นน้องที่มีความมุ่งมั่นในการสานต่ออุดมการณ์มหาดไทยเพื่อ Change for Good สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

ด้าน ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ และท่านประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัด ที่กำลังจะพ้นจากหน้าที่ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ทุกท่านต่างมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการทำหน้าที่เป็น “ผู้นำ” มี “ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด” ทำหน้าที่ทั้งในฐานะช้างเท้าหน้าและเท้าหลัง เป็นหลักให้กับครอบครัวมหาดไทยในพื้นที่จังหวัด ขับเคลื่อนปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เปรียบเสมือนญาติที่ได้ช่วยกันทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยในทุกจังหวัดที่ท่านได้ไปปฏิบัติราชการได้รับสิ่งที่ดี คนที่ทุกข์ร้อนลำบากยากเข็ญได้มีความสุขสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คนที่ดีอยู่แล้วก็มีแต่สิ่งที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งได้เป็นกำลังสำคัญทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ผู้คนไม่ทอดทิ้งกัน คนในสังคมมีความรัก ความเอื้อเฟื้อ ความเมตตา ดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อย่างยั่งยืน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่าในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่กำลังจะถึงนี้ ทุกท่านจะเปลี่ยนสถานภาพทางราชการเป็น “ข้าราชการบำนาญ” แต่ผลงานที่ท่านได้สร้างไว้ รวมถึงอุดมการณ์ของนักปกครอง และแม่บ้านมหาดไทย ผู้ทำหน้าที่ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชน” จะยังคงอยู่กับทุกท่าน อยู่ในจิตวิญญาณ อยู่ในสายเลือดมหาดไทยไม่มีวันเจือจาง และเป็นต้นแบบให้กับข้าราชการรุ่นปัจจุบันในการนำมาเป็นแบบอย่างการปฏิบัติราชการ เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ จรรโลงประเทศไทยให้มีแต่ความสงบสุข ร่มเย็น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และในท้ายที่สุดนี้ จึงขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน ได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ปลอดโรคภัยไข้เจ็บ เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองตลอดไป

Leave a Reply