วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ สมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรี ๔ ปี (จบ ปวส. เทียบโอนได้ ๓๐ หน่วยกิต) ปี ๒๕๖๓ ลดค่าเทอม๕๐%

4,812 Views

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดชัยภูมิ

รับสมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรี ๔ ปี (จบ ปวส. เทียบโอนได้ ๓๐ หน่วยกิต)  ๓ สาขาวิชา(พระพุทธศาสนา, การจัดการเชิงพุทธ, รัฐศาสตร์) ปี ๒๕๖๓ ลดค่าเทอม ๕๐%

************************

            วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ. พระพุทธศาสนา), หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

          หลักสูตรที่เปิดสอน

                        ๑) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (๔ ปี)

                        ๒) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (๔ ปี)

                        ๓) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) (๔ ปี)

                        ๔) หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) (๑ ปี)

            คุณสมบัติผู้สมัคร

                        ระดับประกาศนียบัตร (๑ ปี)

                         ๑) เป็นพระสังฆาธิการ(ระดับผู้เจ้าอาวาสขึ้นไป), มีวุฒินักธรรมชั้นเอก

                        ระดับปริญญาตรี (๔ ปี)

                        ๑) พระภิกษุ สามเณร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.๖ หรือเทียบเท่า หรือ สำเร็จประกาศนียบัตรการ  บริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บศ.)

                        ๒) ประชาชนทั่วไป ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.๖ หรือเทียบเท่า หรือ สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา เทียบโอนได้ ๓๐ หน่วยกิต

            ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ใช้เวลา ๓ ปีครึ่ง – ๔ ปี

            การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๓

                        จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและ/หรือผ่านระบบออนไลน์

                        -ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จัดการเรียนการสอนในวันจันทร์ – พุธ

                        -ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์

                        -ระดับประกาศนียบัตร ป.บส. จัดการเรียนการสอนในวันพฤหัสบดี-ศุกร์

            ค่าใช้จ่ายในการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลด ๕๐%

                        ระดับประกาศนียบัตร  ไม่เกินภาคการศึกษาละ ๔,๐๐๐ บาท

                        ระดับปริญญาตรี 

                           – บรรพชิต                 ไม่เกินภาคการศึกษาละ ๒,๕๐๐ บาท

                           -ประชาชนทั่วไป      ไม่เกินภาคการศึกษาละ ๓,๕๐๐ บาท

                     วิธีการสมัคร

                        ๑.สมัครด้วยตนเองที่อาคารภักดีชุมพล  วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๙๗ หมู่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ โทร.๐๔๔-๐๕๖๐๒๒, ๐๘๒-๔๔๓๙๙๘๗ (พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี,ดร.รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ), ๐๘๔-๖๐๓๒๘๘๖ (พระภัทธชาพงษ์ สิริภทฺโท,ดร. ผอ.สนง.วิทยาลัย), ๐๘-๑๖๖๑-๐๘๖๑ (ผศ.ดร.วินัย ภูมิสุข รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร)

                        ๒.สมัครออนไลน์ ที่ http://www.cyp.mcu.ac.th/main/?page_id=2271

                           –   สอบคัดเลือก  วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

                           –   ประกาศผลสอบคัดเลือก  วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

                           –   ลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ วันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

                           –   ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์

 ๑.พระศรีสัจญาณมุนี (สุมินทร์ ยติกโร,ป.ธ.๙,ดร.)   รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์/ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

๒.พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี,ป.ธ.๙,ดร.     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ ฝ่ายวิชาการ

๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย ภูมิสุข    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ ฝ่ายบริหาร

๔.พระมหาสังคม ชยานนฺโท,ดร.            รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

๕.พระภัทธชาพงษ์ สิริภทฺโท,ดร.             ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

***********************************

Leave a Reply