กมธ.ศาสนาฯสภาฯรับเรื่องปมพระธรรมทูตไทยในต่างแดนไม่ได้รับค่านิตยภัต

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่จุดรับยื่นหนังสือ ชั้น 1 (โซนกลาง) อาคารรัฐสภา นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะ กมธ.การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม คนที่สาม นายนิยม เวชกามา ส.ส.พรรคเพื่อไทยในฐานะผู้ตั้งกระทู้ถามในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ค่านิตยภัต (ค่าภัตตาหาร) ของพระภิกษุ สามเณร และคณะ รับยื่นหนังสือจาก นายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม และคณะ เพื่อขอให้คณะ กมธ.การศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ตรวจสอบกรณีพระครูสุตญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุเจติยาราม รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ไม่ได้รับเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม 9 ประโยค และพระเลขานุการ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 64 จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเมื่อได้ทวงถามไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกลับได้รับการบ่ายเบี่ยงว่า เงินนิตยภัตได้จ่ายให้กับพระรูปอื่นไปแล้ว จึงไม่สามารถจ่ายเงินให้กับพระครูสุตญาณวิเทศได้ อีกทั้งยังมีพระธรรมทูตอีกหลายรูปที่ยังไม่ได้รับเงินนิตยภัตเช่นเดียวกัน จึงขอให้คณะ กมธ. พิจารณา ดังนี้

1. ขอให้ยกเลิกมติของมหาเถรสมาคม ที่ 456/2559 ครั้งที่ 15/2559 ลงวันที่ 11 ก.ค. 59 ที่ให้พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม 9 ประโยค และพระเลขานุการ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินนิตยภัต ต้องส่งแบบคำขอรับเงินนิตยภัตภายในเดือน ส.ค. ของทุกปี ทั้งนี้ เพื่อมิให้พระภิกษุดังกล่าวต้องละเมิดพระธรรมวินัย และต้องอาบัติทุกกฏ และหากได้เงินมาก็เป็นอาบัตินิสลัคคิยปาจิตตีย์ ทั้งยังจะทำความลำบากให้กับพระภิกษุสงฆ์โดยส่วนรวม อันเป็นการเพิ่มภาระให้กับพระภิกษุสงฆ์อีกด้วย

2. พิจารณาจ่ายเงินนิตยภัตแก่พระครูสุตญาณวิเทศ ที่ค้างจ่ายมาตั้งแต่เดือน ต.ค. 64 จนถึงปัจจุบัน รวม 15 เดือน

3. ขอให้จ่ายเงินนิตยภัตที่ค้างจ่ายแก่พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ และเปรียญธรรม 9 ประโยค พระเลขาธิการ และพระภิกษุผู้มีสิทธิได้รับเงินนิตยภัตทั้งหมด

ทั้งนี้ นายนิยม กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องไม่ชอบธรรม และมองว่าการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่จ่ายเงินนั้น ถือว่าเป็นการยักยอกเงินของพระภิกษุสงฆ์หรือไม่ เพราะภารกิจหลักในการก่อตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคือการสนองงานของพระสงฆ์ ไม่ใช่การกำกับพระสงฆ์ ดังนั้น จะต้องมีการดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป

ด้านนายเพชรวรรต กล่าวว่า จะรับเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะ กมธ. เป็นการเร่งด่วน และจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อมูลต่อคณะ กมธ. ต่อไป

Leave a Reply