“ครุศาสตร์ มจร”เร่งผลิตครูนักจิตวิทยาโรงเรียน สนับสนุนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการยุคโควิด

วันที่ 4 ก.ค.2563 พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสรรตำแหน่งว่างพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพท. เงินเดือน 18,000 บาท 225 อัตราทั่วประเทศ คุณสมบัติ วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ด้านจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาให้คำปรึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ออกแบบหลักสูตรและดำเนินไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เพื่อให้สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ซึ้งครอบคลุมและเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน พฤติกรรมและธรรมชาติของเด็กและเยาวชน พัฒนาการและการเจริญเติบโตของมนุษย์และการดำเนินการแนะแนวในสถานศึกษา เนื่องจากการเรียนการสอนที่เน้นเฉพาะความสามารถทางวิชาการ คือ ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเป็นการมองเพียงด้านเดียวในการพัฒนาคน

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มจร จะช่วยเติมเต็มมุมมองของการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นพลเมืองของประเทศและพลโลกที่มีคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตรนี้ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Readiness) ในการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีสมรรถนะ (Competency) สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และเป็นไปตามนโยบายและทิศทางของกรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มจร มีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิต ที่ต้องการผลิตมหาบัณฑิต ให้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว สามารถวิจัย ค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมโดยบูรณาการกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้มีนักจิตวิทยาการศึกษาและนักแนะแนวที่สามารถบริการและรับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามปรัชญาของคณะครุศาสตร์ที่ว่า “ศึกษาดี มีคุณธรรม นำความรู้ สู่สังคม” พระปลัดสรวิชญ์ กล่าวและว่า

ขณะนี้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มจร กำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 12 กรกฏาคม 2563 สมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZjOy4UYteD4iWi_anyzlONss2wfXm_10GNFrSbXUyemoN7w/viewform?fbclid=IwAR1YaSfoM0vnl0bLFpdnoWUlIlP-SzZ2gPJ2GbS-VNi1pEnxCq9pYHBKfhI
หรือ โทรศัทพ์ 099-515-9569

Leave a Reply