“รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตขอนแก่น” เป็นปธ.เปิดป้ายบ้านสวนอินทผาลัมดร.สันติศึกษา

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย “บ้านสวนอินทผาลัม” บ้านโคกท่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และสวนท่องเที่ยว เกษตรผสมผสานบูรณาการเชิงเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารของ ดร.คชาภรณ์ คำสอนทา หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) และสำเร็จการศึกษาหลักสันติศึกษาระดับปริญญาเอกรุ่นแรกของประเทศไทย และแพทย์จีนกัญพัชร โสรธร

ในโอกาสนี้มีพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร นำเจริญพระพุทธมนต์ เจริญสติแผ่เมตตาธรรม ในช่วงเช้า โดยมีครอบครัวสันติศึกษา อาจารย์ มจร วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมมิตรสหาย ร่วมในพิธีและร่วมแสดงความยินดี

Leave a Reply