“ละออง”ส.ส.เชียงราย เผยปัญหาพระสงฆ์ชาติพันธุ์ เดินทางจาริกแสวงบุญสังเวชนียสถาน 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย นางสาวละออง ติยะไพรัช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขต 7 และกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ได้มีการร้องเรียนพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย เป็นผู้ที่ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือคนที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย และคนที่ได้รับการให้สัญชาติไทย ซึ่งตั้งแต่หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 เป็นต้นไปจนถึงปัจจุบัน ซึ่งบัตรประชาชนจะขึ้นต้นด้วยเลข 8 ได้มาร้องเรียนถึงประเด็นปัญหาในการจาริกแสวงบุญยัง สังเวชนียสถาน  4 แห่งทั้งประเทศอินเดียและเนปาล แต่ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

นางสาวละออง กล่าวต่อว่า ได้ประสานงานกับหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมการกงสุล กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในระเบียบแบบแผนสำหรับพระภิกษุที่มีเลขบัตรประชาชนนำหน้าด้วยเลขศูนย์และเลขหก จะต้องขออำนาจจากปลัดกระทรวงมหาดไทยในการรับรองการออกนอกประเทศแต่สำหรับกลุ่มขึ้นต้นด้วยหมายเลขแปดสามารถนำหลักฐานเหล่านี้ไปสลักหลังที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประกอบด้วย

1.พาสปอร์ตสำหรับคนต่างด้าว
2.ใบสำคัญที่อยู่อาศัยเล่มสีน้ำเงิน
3.ใบสำคัญคนต่างด้าวเล่มสีเลือดหมู
4.เล่มทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำเงิน

“เพียงไปที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและสลักหลังใบสำคัญที่อยู่อาศัยเพื่อยืนยันว่าจะกลับมายังท้องถิ่นของตนเมื่อรับรองการสลักหลังเรียบร้อยแล้วก็สามารถเดินทางได้ อย่างไรก็ตามหากสลักหลังแล้วไม่เดินทางกลับเอกสารดังข้างต้นจะถูกยกเลิกทั้งหมด ซึ่งตนได้เร่งประสานงานโดยหวังว่าจะเป็นต้นแบบให้กับพระสงฆ์ที่จะเดินทางออกนอกประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง หากจะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวพุทธ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ในมหาปรินิพพานสูตร ว่า ดูกร อานนท์ สังเวชนียสถาน 4 เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา คือที่ประสูติหนึ่ง ตรัสรู้หนึ่ง แสดงปฐมเทศนาหนึ่ง ปรินิพพานหนึ่ง ก็ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง เที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ มีจิตเลื่อมใส จักทำกาละลง ชนเหลานั้นทั้งหมด เบื้องหน้าแแต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์” นางสาวละออง กล่าว 

Leave a Reply