เช็ครายชื่อครบ “ทุกตำแหน่ง” มติ มส. แต่งตั้ง..พระสังฆาธิการ

วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วม การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคมว่าด้วยพระสังฆาธิการ ดังนี้

     ๑. มติมหาเถรสมาคมรับทราบ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด และเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน ๗ รูป (ธรรมยุตและมหานิกาย) เป็น เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ดังนี้

     (๑.) พระครูประสิทธิ์สีลคุณ (ประสิทธิ์ กนฺตสีโล) เจ้าอาวาสวัดศรีธรรมาราม จังหวัดยโสธร ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดยโสธร ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดยโสธร (ธรรมยุต)

     (๒.) พระครูวิจิตรศีลาจาร (ประสิทธิ์ ชาตวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดห้วยพุด จังหวัดสงขลา ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล (ธรรมยุต)

     (๓.) พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

     (๔.) พระราชสมุทรวัชราจารย์ (บุญสืบ วุฑฺฒิสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลาง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกลาง ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร จังหวัดสมุทรปราการ

     (๕.) พระสิริรัตนาภรณ์ (พิษณุ รตนโอภาโส) รองเจ้าอาวาสวัดแจ้ง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดแจ้ง ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแจ้ง พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ จังหวัดนครศรีธรรมราช

     (๖.) พระครูสิริจริยาภรณ์ (ศิลปชัย สิปฺปชโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเสารธงทอง ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ จังหวัดลพบุรี

     (๗.) พระครูกัลยาณปริยัติกิจ (อำนาจ กลฺยาณธโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ จังหวัดลำพูน

     ๒. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ  เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) ดังนี้

     -พระเทพพุทธิมุนี (สันติ์) ฉายา ชุตินฺธโร อายุ ๘๐ พรรษา ๖๐ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต) วัดศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต)

    ๓. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) ดังนี้

     -พระญาณวิลาศ (สงวน) ฉายา ปเทสโภ อายุ ๗๒ พรรษา ๔๙ รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดป่าทรงธรรม ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต)

     ๔. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ ดังนี้

     -พระวิสุทธิวรกิจ (เสน่ห์) ฉายา ธมฺมรํสี อายุ ๗๒ พรรษา ๕๒ วัดคงคาราม วรวิหาร ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหาร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕

     ๕. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ  เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม (ธรรมยุต) ดังนี้

     -พระครูพิพัฒน์ศิลาจาร (ดิลก) ฉายา ปริสุทฺโธ อายุ ๗๐ พรรษา ๔๑ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม (ธรรมยุต)

     ๖. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้

     (๑.) พระครูอาทรวนกิจ (คทาธร) ฉายา อนาลโย อายุ ๖๐ พรรษา ๓๖ วัดลุมพินีวันวราราม ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดลุมพินีวันวราราม และเจ้าคณะอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เป็นรูปที ๓

     (๒.) พระครูประสิทธิ์กิตติสาร (จำลอง) ฉายา กิตฺติสาโร อายุ ๕๙ พรรษา ๔๐ วิทยฐานะ วัดมัชฌิมาวาส ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง และเจ้าคณะอำเภอศรีธาตุ ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เป็นรูปที่ ๔

     ๓. พระครูสีลคุณารักษ์ (สาคร) ฉายา กตสีโล อายุ ๕๗ พรรษา ๓๗ วัดสังฆคณาราม ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสังฆคณาราม และรองเจ้าคณะอำเภอบ้านผือ ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี ที่กำกับดูแลที่พักสงฆ์

 ๗. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ  เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเลย จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนี้

    -พระครูปริยัตยาทร (บุญชู) ฉายา จตฺตมโล อายุ ๖๒ พรรษา ๔๒ วัดศรีวิชัยวนาราม ตำบลกุดป้อง อำเภอเมืองเลย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดศรีวิชัยวนาราม และเจ้าคณะอำเภอปากชม ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเลย ที่กำกับดูแลที่พักสงฆ์โดยเฉพาะ

     ๘. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง ขอเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดเซกาเจติยาราม จังหวัดบึงกาฬ และวัดธาตุ จังหวัดขอนแก่น ดังนี้

     -พระครูปลัดเสกสรรค์ ฉายา ปญญาวุทฺโต อายุ ๓๐ พรรษา ๑๐ วัดเซกาเจติยาราม ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ในหน้าที่ฝ่ายศาสนศึกษา

     -พระครูวินัยธรวรรธนา ฉายา ญาณวโร อายุ ๓๘ พรรษา ๑๘ วัดธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ในหน้าที่ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์

     ๙. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้

     -พระมหาสมัคร ฉายา วรปุณฺโณ อายุ ๕๑ พรรษา ๓๐ วัดธาตุประสิทธิ์ ตำบลนาหว้าอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดธาตุประสิทธิ์ และเจ้าคณะอำเภอนาหว้า ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นรูปที่ ๓

     -พระครุกิตติสุตานุยุต (สมเกียรติ) ฉายา จิตปญฺโญ อายุ ๕๕ พรรษา ๓๑ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ และเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม ที่กำกับดูแลที่พักสงฆ์

 

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply