“องคมนตรี” เป็นประธานในพิธีรับผ้าไตรพระราชทาน เพื่อประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 1 ทำเนียบองคมนตรี สำนักงานองคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นประธาน ในพิธีรับผ้าไตรพระราชทานเพื่อประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้แทนในการรับผ้าไตรพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะที่ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้เเทนในการรับมอบ

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตร จำนวน 104 ไตร เพื่อนำไปประกอบพิธีทอดผ้าป่าฯ โดยในส่วนกลาง กำหนดจัดพิธีในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า สำหรับในส่วนภูมิภาค กำหนดจัดพิธีระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยเป็นวัดที่เจ้าคณะหน เลือก 4 วัด และให้องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เป็นวัดที่ส่วนราชการระดับกระทรวงและกรุงเทพมหานคร เลือก 23 วัด และให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี และเป็นวัดที่จังหวัดเลือก 76 วัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด เป็นประธานในพิธี ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับผ้าไตรพระราชทานทั้งสิ้น 77 ไตร โดยเป็นของส่วนกลาง และอีก 76 จังหวัด ซึ่งจะได้ทำพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดทั้ง 18 กลุ่ม และนำไปจัดพิธีมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อนำไปจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยในแต่ละจังหวัดอย่างถูกต้องและสมพระเกียรติ


นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประกอบกับ มหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์สนับสนุนและขอความร่วมมือจากจังหวัดต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ให้จัดพิธีทอดผ้าป่าฯ ในวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระราชทานจัดตั้งโครงการฯ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยและทุกจังหวัด จะได้กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพระภิกษุและสามเณร ให้ได้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมและพระธรรมอย่างลึกซึ้งต่อไป อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทย

ขอบคุณข้อมูลจากเพจกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงมหาดไทย PR

Leave a Reply