“พระพรหมดิลก” ออกงานหลวงครั้งแรก!!

วันที่ 31 มี.ค. 66   ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร มีงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3   ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ครบ 235  ปี โดยมี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นประธาน และมี “พระพรหมดิลก” อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา ที่เคยต้องคดีเงินทอนวัด ซึ่งพึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานคืนสมณศักดิ์ให้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมาเป็นประธานในการเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งถือว่าเป็นการออกงานหลวงที่ต้องใช้พัดยศครั้งแรก หลังจากได้รับโปรดเกล้า ฯ คืนสมณศักดิ์

เป็นที่น่าสังเกตว่าการเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 ในครั้งนี้ ไม่มีรองสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่นอาทิ พระพรหมโมลี พระพรหมบัณฑิต พระพรหมกวี พระพรหมเสนาบดี ซึ่งเป็นระดับกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมพิธีด้วย ซึ่งหากมาร่วมตามลำดับรองสมเด็จพระราชาคณะแล้วพระพรหมดิลกถือว่าเป็นผู้อาวุโสสูงสุดในฝ่ายมหานิกาย กรณีนี้คาดว่าสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ในฐานะเจ้าภาพคงจักหลีกเลี่ยงมิให้พบหน้ากัน..

 

Leave a Reply