“อธิการบดี มจร” ส่งสารออนไลน์ มุทิตาอายุวัฒนมงคล 70 ปี “พระอาจารย์ใหญ่สยาดอภัททันตะ วิโรจนะ”

459 Views

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เป็นประธานในโอกาสมุทิตาอายุวัฒนมงคล 70 ปี พระอาจารย์ใหญ่สยาดอภัททันตะ วิโรจนะ,ดร. มหาคันถวาจกบัณฑิต อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ อัคคมหาสัทธัมมะโชติกธชะ ในฐานะครูวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน ซึ่งมหาจุฬาฯ ที่ได้ส่งบุคลากรไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ เมียนม่าร์ หลายรูป เพื่อเป็นครูวิปัสสนากรรมฐาน

ในโอกาสนี้พระธรรมวัชรบัณฑิตได้ร่วมงานเพื่อขอบคุณพระอาจารย์ใหญ่สยาดอภัททันตะ วิโรจนะ,ดร. มหาคันถวาจกบัณฑิต อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ อัคคมหาสัทธัมมะโชติกธชะ ซึ่งถือว่าเป็นพระมหาเถระที่มีคุณูปการต่อมหาจุฬาและพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง

พร้อมกันนี้พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มจร พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ในฐานะเป็นศิษย์ของพระอาจารย์ใหญ่สยาดอภัททันตะ วิโรจนะ ดร. มหาคันถวาจกบัณฑิต อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ อัคคมหาสัทธัมมะโชติกธชะ เข้าร่วมถวายมุทิตาผ่านออนไลน์ ถือว่าเป็นต้นแบบของศิษย์ที่ดี

Leave a Reply