ผู้แทน 5 พรรคการเมืองร่วมดีเบต นโยบายด้านพระพุทธศาสนา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคมพ.ศ.2566 ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ (สนามหลวง) กรุงเทพมหานคร ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร) จัดงานสัมมนา debate กำหนดการรับฟังความคิดเห็นนโยบายด้านพระพุทธศาสนาจากพรรคการเมือง โดยมีผู้แทนจากพรรคการเมืองที่ร่วม Debate ประกอบด้วย

พรรคก้าวไกล คือ นายทองแดง เบ็ญจะปัก อดีตกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนฯ สมุทรสาครเขต 1 จากคะแนนโหวต 29,912 คะแนน อดีตพระสงฆ์เก่า โปรไฟล์จบ ป.4 เรียนหลักสูตรพระก็ไปนั่งในสภาได้ พรรคประชาธิปัตย์คือนายแทนคุณ จิตต์อิสระ หรืออี้ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เป็นอาจารย์สอนภาษาจีน เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้เรื่องความสัมพันธ์ไทย-จีน ช้เวลานับสิบปีในการเผยแผ่ เดินสายบรรยายธรรมะให้กับเด็กเยาวชนและเป็นวิทยากร เป็นอาจารย์สอนหนังสือโดยใช้หลักธรรมเป็นสำคัญในการพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง

พรรคเสมอภาคคือนายสถิตย์พันธุ์ ธรรมสถิตย์ พรรคแผ่นดินธรรมคือนายกรณ์ มีดี หัวหน้าพรรค อดีตเลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย หัวหน้าพรรคแผ่นดินธรรม เปรียญธรรม 5 ประโยค มีนโยบายหลัก คือ บัญญัติในรัฐธรรมนูญให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ พรรคไทยชนะคือนายจักรพงศ์ ชื่นดวง คนแม่ฮ่องสอน โดยหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล เป็นแคนดิเดทนายกรัฐมนตรี ดำเนินรายการโดย ดร.ณพลเดช มณีลังกา (ดร.ปิง) สมาชิกพรรคเพื่อไทย

นายแทนคุณกล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาดังนี้ 1. ส่งเสริมโรงเรียนการเรียนการสอนตามหลักพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจโมเดล ส่งเสริมการฝึกวิปัสสนากรรมฐานในโรงเรียน ส่งเสริมพระสงฆ์เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเป็นเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2.ตั้งอัยการพระป้องกันสึกพระที่ต้องคดี 3.ตั้งกองทุนสื่อสร้างสรรค์ด้านพระพุทธศาสนา 4.ส่งเสริมพระสงฆ์ศึกษาภาษาอื่นโดยเฉพาะภาาษาอาเซียน 5.ตั้งกองทุนส่งเสริมการแสวงบุญสังเวชนียสถาน

นายทองแดง ได้เสนอว่าพรรคก้าวไกลสนับสนุนพระสงฆ์ลงเลือกตั้งและลงประชามติได้ ส่งเสริมพระสงฆ์เรียนจนจบปริญญาตรี ผลักดันทุกศาสนาในประเทศไทยอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน โดยตั้งเป็นกระทรวงศาสนา

อย่างไรก็ตามได้มีศิษย์เก่า มจร ได้เสนอว่า พรรคการเมืองควรมีนโยบายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาดังนี้ 1.ตั้งธนาคารพระพุทธศาสนา 2.สนับสนุนแสวงบุญสังเวชนียสถาน 3.สนับสนุนพุทธเกษตรแก้จนตามแนวโคกหนองนาโมดล 4.สนับสนุกสร้างปรองดองก้าวข้ามความขัดแย้งตามแนวพุทธสันติวิธี 5.สนับสนุนแก้หนี้ตามแนวทางการไกล่เกลี่ยหนี้ตามแนวพุทธสันติวิธี ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และสนับสนุนการปฏิรูปพระพุทธศาสนาให้ทันสมัย

Leave a Reply