มส.เห็นชอบให้พระภิกษุสามเณรทำบัตรสมาร์ทการ์ดทั่วประเทศ

     ในการประชุมกรรมการมหาเถรสมาคมเมื่อเร็ว ๆ นี้ เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำสมาร์ทการ์ด และการจัดเก็บฐานข้อมูลพระภิกษุ สามเณร ดังนี้

      ๑. พระภิกษุ สามเณร ย้ายทะเบียนบ้านเข้าทะเบียนบ้านวัดที่สังกัดหรือพำนักอยู่ให้ถูกต้อง

      ๒. พระภิกษุ สามเณร ที่จะกรอกข้อมูลควรมีพรรษา ๑ พรรษาขึ้นไป

      ๓. ดำเนินการกรอกแบบสำรวจทะเบียนประวัติพระภิกษุ สามเณร ที่กำหนด

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ดำเนินการดังนี้

      ๑. ถวายมติมหาเถรสมาคมดังกล่าวแด่เจ้าคณะใหญ่ทุกหน เจ้าคณะภาคทุกภาค เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (ทั้งสองนิกาย) เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด พร้อมกับแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคม และแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บและบันทึกฐานข้อมูลพระภิกษุ สามเณร ตามแบบที่คณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนากำหนด

      ๒. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้รายงานผลการจัดทำสมาร์ทการ์ด และการจัดเก็บฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณรได้คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๔

ปัญหาและอุปสรรค

        ๑. แบบฟอร์มเก็บข้อมูลพระภิกษุ สามเณร ออกแบบโดยคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา มีจำนวนมาก (จำนวน ๑๙ แผ่น) ทำให้การกรอกข้อมูลและการบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       ๒. การบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Excel ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ได้ออกแบบไว้มีรายละเอียดจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลมากขึ้น จากผลการดำเนินการจัดทำสมาร์ทการ์ด และการจัดเก็บฐานข้อมูลพระภิกษุ สามเณร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บฐานข้อมูลพระภิกษุ สามเณร ได้ครบทุกรูปตามเป้าหมาย ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจำเป็นต้องดำเนินการจัดเก็บฐานข้อมูลพระภิกษุ สามเณร ในส่วนที่เหลือให้ครบทุกรูป

     จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

          ๑. ให้พระภิกษุ สามเณร ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลและบันทึกการจัดเก็บข้อมูลในโปรแกรม Excel ดำเนินการกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติพระภิกษุ สามเณรในแบบฟอร์มใหม่ มีจำนวน ๒ หน้า ประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้ 

            –  ประเภท สังกัดคณะสงฆ์

            –  นาม/ราชทินนาม (ปัจจุบัน)

            – เลขประจำตัวประชาชน – ชื่อ – นามสกุลเดิม ที่อยู่เดิม

            –  อาชีพเดิม ชื่อบิดา มารดา และความสามารถพิเศษ

            –  ประวัติการบรรพชา/อุปสมบท – สังกัดวัด ที่อยู่ของวัดที่สังกัด

            –  ประวัติวุฒิการศึกษา/วิทยฐานะ

            – ข้อมูลด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

             – ข้อมูลตำแหน่งทางคณะสงฆ์ (ปัจจุบัน)

             – การพ้นสังกัดวัด รายละเอียดตามแบบฟอร์มทะเบียนประวัติพระภิกษุ สามเณร ที่แนบถวายในที่ประชุม

         ๒. ให้บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติพระภิกษุ สามเณร ลงในโปรแกรมของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

          ๓. เมื่อบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติพระภิกษุ สามเณร ลงในโปรแกรมของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้ว ให้บันทึกข้อมูลลงในแผ่น CD ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภายในวันที่ ………. เดือน …………….. พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำสมาร์ทการ์ด และการจัดเก็บฐานข้อมูลพระภิกษุ สามเณร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคม เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ รายละเอียดแบบกรอกข้อมูลและขั้นตอนวิธีการดำเนินการจัดเก็บฐานข้อมูลพระภิกษุ สามเณร

         ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

//////////////////////////////

 

ขอบคุณข้อมูล : สำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม

Leave a Reply