ศน.เอาจริง ลงพื้นที่ภาคเหนือ ดัน “มหัศจรรย์ศาสนสถานไทย” พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในมิติศาสนา นำ Soft Power ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม สร้างรายได้แก่ชุมชน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566  เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ลงพื้นที่สำรวจวัดภาคเหนือ ภายใต้โครงการ “มหัศจรรย์ศาสนสถานไทย” ประกอบด้วย วัดเจดีย์หลวง วัดราชมณเฑียร ในจังหวัดเชียงใหม่ และ วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดพระพุทธบาทตากผ้า วัดบ้านปาง วัดพระธาตุผาหนาม ในจังหวัดลำพูน

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการศาสนารวบรวมวัดที่เป็นศูนย์กลางของคนในชุมชนทั่วไทยที่มีความพร้อมด้านสถาปัตยกรรม พระพุทธรูปประจำวัด สภาพภูมิทัศน์ เอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และได้รับความนิยมจากศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เผยแพร่และส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ นำ Soft Power ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมมาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เร่งพัฒนาศาสนสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยสามารถบูรณาการกับโครงการอื่นๆ ภายในกรมการศาสนา เช่น โครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา โครงการชุมชนพลังบวร สินค้า ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT และ การท่องเที่ยวชุมชนยลวิถี รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือให้ภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพวัดให้พร้อมรับสำหรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้มารับบริการ โดยกรมการศาสนา จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ในวงกว้าง เช่น การจัดพิมพ์หนังสือ การจัดทำวีดิทัศน์ เผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป

Leave a Reply