คณะกรรมการขับเคลื่อน “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ติดตามผลงานบ้านหนองราโพละงู

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่บ้านหนองราโพ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล พระราชวรเวที ประธานคณะกรรมการฯ ประจำหนใต้ พระสิริจริยาลังการ รองประธานคณะกรรมการฯ ประจำหนใต้ นำคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” บ้านหนองราโพ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล

โดยมี พระศรีวชิรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสตูล พ.อ.พิเชษฐ์ ชุติเดโช รอง ผอ.รมน.จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอละงู หัวหน้าส่วนราชการ คณะสงฆ์จังหวัดสตูล ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และนักเรียนน้อมถวายการต้อนรับ โอกาสเดียวกันนี้ประธานคณะกรรมการฯ ประจำหนใต้ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ในครั้งนี้ด้วย

สำหรับบ้านหนองราโพ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล คณะสงฆ์จังหวัดสตูลร่วมกับจังหวัดสตูล ได้คัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบของจังหวัด และเป็นสถานที่รับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวมีผลงานที่โดดเด่นในการส่งเสริมด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป

โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามแนวทางศีล สมาธิ ปัญญา และใช้วัดทุ่งนางแก้วเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนโครงการฯ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของหมู่บ้าน โดยมีประชากรชายหญิง รวม 1,090 คน 320 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา และนับถือศาสนาพุทธ มีโครงการของหมู่บ้าน ได้แก่ โครงการบ้านสีขาวปลอดยาเสพติด โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการจิตอาสาพัฒนา มีชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน (ชรบ.) กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กลุ่มแม่บ้านสตรี และกลุ่มทำขนมพื้นบ้าน สมุนไพร ทำเครื่องแกง เป็นต้น

รวมทั้ง มีการรณรงค์การขับเคลื่อนโครงการต่างๆของภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งมีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน มีความรัก สามัคคีปรองดอง มีความสงบสุข ร่มเย็น ด้วยหลักของศีล 5 อย่างแท้จริง

ข้อมูลข่าวและที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230825155147863

Leave a Reply