“พ่อเมืองจังหวัดบุรีรัมย์” น้อมนำพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพ ฯ  เดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ปลุกพลังข้าราชการ “ผู้นำต้องทำก่อน”

วันที่ 12 พ.ค. 66 นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ เดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการบริโภคอาหารปลอดภัย และมีอาหารไว้บริโภคตลอดทั้งปี โดยน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง และทางนี้มีผลผู้คนรักกัน ซึ่งเริ่มต้นจากผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ได้เป็น “ผู้นำต้องทำก่อน” ใช้พื้นที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด บ้านพักหัวหน้าส่วนราชการ เป็นพื้นที่ Kick Off ปลูกผักสวนครัว ไม้ผลและพืชสมุนไพร และจะขยายพื้นที่ไปยังพื้นที่ว่างของส่วนราชการ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องประชาชน อีกทั้งพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพรที่ปลูกได้นั้น ก็สามารถที่จะเก็บมอบให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีพืชผักสวนครัวที่ปลอดภัยไว้บริโภค และได้พันธุ์ผักไปปลูกในพื้นที่บ้านของตนเอง

“ตนพร้อมด้วยนางกัญญา จุนถิระพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ กลุ่มองค์กร ร่วมกัน Kick Off ปลูกผักสวนครัว ไม้ผลและพืชสมุนไพร ภายในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ชุมชนเข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติ และเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปได้มีการปลูกผักสวนครัวที่ปลอดภัยไว้รับประทาน ลดรายจ่ายในครัวเรือนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน การแยกขยะ และการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างพลังความรักสามัคคี” ผวจ.บุรีรัมย์ กล่าว

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการ Kick Off ปลูกผักสวนครัว ไม้ผล และพืชสมุนไพรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดเพิ่มพูนจากเดิม ที่มีแผนการปลูก 10 ชนิด เป็น 30 ชนิด และได้มอบต้นกล้าผักสวนครัว ต้นกล้าไม้ผล ให้กลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่าย 7 ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคผู้นำศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคสื่อสารมวลชน ได้นำไปปลูกเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างกระแส การต่อยอดและขยายผลให้ประชาชนได้รับรู้และขยายผล รวมถึงส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนได้มีการบริหารจัดการขยะ ด้วยการแยกขยะ และจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์จะได้มุ่งมั่นในการทำให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนหลักการพึ่งพาตนเอง อันจะทำให้เกิดสิ่งที่ดี เกิดการ Change for Good ให้กับชีวิตประจำวัน อันจะทำให้เกิดความยั่งยืน ตลอดไป

Leave a Reply