“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานผ้าไตรจีวร แก่  “ปลัดมหาดไทย”  เพื่อนำไปบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนทั่วประเทศ  เฉลิมพระเกียรติ ฯ

วันนี้ (11 เม.ย. 67) เวลา 09.30 น. ที่พระตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิติมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการปกครอง และข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าเฝ้าถวายสักการะเพื่อรับผ้าไตรประทาน เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แล้วกราบทูลถวายรายงาน ความโดยสังเขปว่า “กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้เด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชน ได้มีส่วนร่วมบำเพ็ญกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้มีโอกาสปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และสามารถนำมาปรับใช้และปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้เกิดการประพฤติดี ส่งผลดีแก่สังคมโดยส่วนรวม รู้จักใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น มีจิตสำนึกเคารพเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดี รวมทั้งได้พัฒนาจิตใจ รักษาศลี ให้เกิดสติ สมาธิ และปัญญา เกิดความรักความผูกพัน ความใกล้ชิด กับวัดและศาสนา และสามารถนำหลักธรรมตามพระพุทธศาสนามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้”

“สำหรับกลุ่มเป้าหมายการบรรพชาสามเณรฯ ในครั้งนี้ มีเป้าหมายจังหวัดละไม่น้อยกว่า 73 รูป ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ณ วัดที่จังหวัดกำหนด และในส่วนกลาง จำนวน 77 รูป กำหนดจัดพิธีบรรพชา ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 รวมเป็นเวลา 17 วัน จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรสามเณรภาคฤดูร้อนในห้วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน ศูนย์ดำรงธรรม 1567” นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม

Leave a Reply