“หมอเดว” มอบโล่เจ้าอาวาสวัดสารอด ฐานผู้ร่วมโครงการวิจัยครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญฺ, ดร. เจ้าอาวาสวัดสารอด อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เข้ารับโล่ผู้ร่วมโครงการวิจัยครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง จาก รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ประธานพิธีมอบ ณ โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์ คอนแวนชั่น

สืบเนื่องจากชุมชนวัดสารอด (บ้าน) วัดสารอด (วัด) โรงเรียนวัดสารอด (โรงเรียน) ได้ร่วมโครงการฝึกอบรมพี่เลี้ยงชุมชนวัดสารอด กรุงเทพมหานคร นับเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัยชุดครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง โดยมี ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 3 พร้อมคณะเลือกพื้นที่กรุงเทพมหานครเจาะจงมาที่ชุมชนวัดสารอดเพื่อการพัฒนาพี่เลี้ยงชุมชนวัดสารอด

พี่เลี้ยงชุมชนวัดสารอด นั้น มีวัดสารอดเป็นศูนย์กลางพี่เลี้ยงชุมชนเพื่อส่งเสริมการป้องกันแก้ไขความรุนแรงในครอบครัว ชุมชนได้บูรณาการกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ในชุมชนทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อหล่อหลอมครอบครัวของคนในชุมชนให้เป็นผู้รู้จักการเแบ่งปัน เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่เบียดเบียน ด้วยการเสริมสร้างพลังคุณธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆในวัดสารอด เช่น #กิจกรรมวันพระนุ่งขาวห่มสไบใส่บาตรหลวงพ่อรอด เพื่ออุทิศบุญกุศลแก่บุพการี/บรรพบุรุษ แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตา #กิจกรรมสาธยายมนต์ทุกวันวันอาทิตย์ เพื่ออมรมขัดเกลาปรับทัศนคติด้วยแนวคิดคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านการฟังธรรม เพื่อให้เกิดปัญญา มีความเห็นถูกต้อง เกิดการตระหนักรู้ ทุกข์ โทษ ความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกันช่วยกันต่างดูแลคนในครอบครัว และเอื้อเฟื้อเกื้อกูลช่วยเหลือ เป็นที่แก่กันและกันได้ด้วย

พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญฺ, ดร. เจ้าอาวาสวัดสารอด นับเป็นตัวแทนชุมชน เมื่อเข้ารับโล่ผู้ร่วมโครงการวิจัยครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง ในนามชุมชนวัดสารอด (บวร) ท่านได้มอบโล่ดังกล่าวให้แก่โรงเรียนวัดสารอด โดยมี ผอ.สายพิณ ล้อมพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารอดเป็นผู้รับมอบต่อ ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจของกลุ่มพี่เลี้ยงชุมชนซึ่งส่วนหนึ่งสำคัญพี่เลี้ยงชุมชนมาจากคณะครูโรงเรียนวัดสารอด ที่มีบทบาทสำคัญในความร่วมมือและทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง สอนเยาวชนในชุมชน มีบทบาทส่งมอบความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งหลักคิด วิธีคิด ทัศนคติ แก่เด็ก เยาวชน เป็นที่ปรึกษาปัญหาครอบครัวแก่เด็กนักเรียนได้ต่อไป

Leave a Reply