มส.ตั้ง”พงศ์พร”กก.ผู้ทรงคุณวุฒิบอร์ดพระปริยัติธรรม

วันที่ 8 มกราคม 2563 นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 1/2563 ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) พศ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม ว่า ที่ประชุมมส.มีมติแต่งตั้งพ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา และอดีตผอ.พศ. ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แทนนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.พศ. รักษาราชการแทนผอ.พศ. ที่ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจากนายณรงค์ ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผอ.พศ. ซึ่งมีตำแหน่งเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมโดยตำแหน่งอยู่แล้ว

ดังนั้นจึงจะทำให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ประกอบด้วย 1.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาส 2.พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ) วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 3.พระเทพเวที (พล อาภากโร) วัดสังเวชวิศยาราม 4.นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 5.ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ และ 6.พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

Cr.เพจ At_HeaR

Leave a Reply