มหาดไทยส่งหนังสื่อด่วนที่สุด..พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระบรมราชูปถัมภ์พระภิกษุ-สามเณร สอบบาลีทั่วประเทศ

           วันนี้ (4 มี.ค. 64 ) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เว้น จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส

           โดยอ้างถึง ในการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการจัดพิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ในการทอดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งหลัง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 โดยมี พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติรับทราบการจัดการทดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้แก่

             (1) กำหนดทดสอบบาลีสนามหลวงประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2564 โดยมีสนามสอบทั้งสิ้นจำนวน 102 แห่ง แยกเป็นส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 19 แห่ง และส่วนภูมิภาคจำนวน 71 แห่ง เว้น จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส จำนวน 83 แห่ง

            (2) การมอบสิ่งของพระราชทาน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวงประจำปี พ.ศ.2564 ในส่วนภูมิภาค สนามสอบแห่งละ 25 ชุด และ

           (3) การจัดตั้งครัวจิตอาสาพระราชทาน โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้แจ้งจังหวัดดำเนินการจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบ รวมทั้งจัดตั้งครัวจิตอาสาพระราชทาร ณ บริเวณภายในวัดที่เป็นสนามสอบทุกแห่งในสวนภูมิภาค และในวันสอบวันแรกคือวันจันทร์ที่  8 มีนาคม 2564 ให้ผู้ว่าราชจังหวัดเป็นประธาน ส่วนวันอื่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่จะมอบหมาย

 

             ซึ่งก่อนหน้านี้ระหว่าง วันที่ 21 – 25​ กุมภาพันธ์ 2564 ในคราวพระภิกษุ สามเณรสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.7-8-9 ในส่วนกลาง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราบลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวัง ถวายภัตตาหารเช้า-เพล แด่พระภิกษุ-สามเณร  ผู้เข้าสอบมาแล้ว

          สำหรับหนังสือสั่งการมีรายละเอียดดังนี้

 

 

Leave a Reply