“สกสว.” ยก “ม.สงฆ์ มจร” เข้าสู่มหาวิทยาลัย พัฒนาชุมชนวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชน โดยมีการส่งเสริมการวิจัย และกำหนดตัวชี้วัด ดังนี้

1. จำนวนโครงการพัฒนาชุมชน การพัฒนาเชิงพื้นที่ (ครบทุกวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

2. การพัฒนากิจกรรมเชิงพุทธ กิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การสร้างสันติสุข การพัฒนาการเรียนรู้วิถีพุทธ เป็นต้น หรือ ตาม อปต.

3. ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างมหาวิทยาลัย วัด ชุมชน ภาครัฐ ในพื้นที่โดยวัดจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่หรือชุมชน

4. ผลของการพัฒนาเช่นทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่จับต้องได้ เช่นก่อให้เกิดรายได้ เศรษฐกิจชุมชน หรือความสามัคคีปรองดอง การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม

5. การสร้างสรรค์หรือการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ หรือการพัฒนาที่ยั่งยืน

Leave a Reply